Панкратова Н.Д.

Доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. В.М. Глушкова, дійсний член Міжнародної Академії Наук Вищої Школи, Нью-Йоркської Академії Наук, Польської Академії Наук.

http://iasa.kpi.ua/community-uk/administration/pankratova?set_language=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MtySUuIAAAAJ&hl=uk

Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику; прикладне дослідження

Запропоновано алгоритмічний інструментарій системного оцінювання та прогнозування гарантованого функціонування СТС, основу якого становить інформаційна платформа технічної діагностики. Алгоритмічний інструментарій гарантованого функціонування СТС реалізує пропоновану концепцію і стратегію розв’язання проблеми гарантованого функціонування СТС в умовах впливу дестабілізуючих факторів ризику та невизначеностей різної природи при залученні принципу своєчасного виявлення причин і запобігання переходу у нештатний режим з оцінюванням ресурсів допустимого ризику для показників функціонування СТС.

Розробка комплексної системи забезпечення безпеки та живучості функціонування складних технічних систем в реальному режимі часу

Запропоновано методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій комплексної системи забезпечення безпеки та живучості (КСБЖ) функціонування складних технічних систем (СТС) в реальному режимі часу з урахуванням своєчасного формування і реалізації рішення та неусуненого порогового обмеження часу на цикл управління у позаштатних режимах

Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних

Розроблено методологічно-методичний інструментарій у вигляді інформаційно-експертної системи передбачення для опрацювання неструктурованої інформації, що включає розробку підходів до аналізу неструктурованої інформації для платформи передбачення і розробку методики визначення семантичної забарвленої фрагментів неструктурованої інформації.

Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

Запропоновано системне управління працездатністю, живучістю та безпекою функціонування складних технічних систем (СТС) в умовах впливу дестабілізуючих факторів ризику, концептуальної та інформаційної невизначеностей, як своєчасного прийняття рішень щодо оперативного запобігання можливих аварійних та катастрофічних ситуацій.

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

Розроблено інформаційну систему супроводження процесу передбачення, що включає ряд нових підходів, моделей, методів вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів розвитку. Створено методи агрегування різнорідної інформації на основі ситуаційної теорії та семантичних мереж, розроблено методику вивчення визначених галузей промисловості та підприємств; опитувальники, орієнтовані на використання у режимі on-line; рекомендації до підбору експертних груп з урахуванням формальних вимог.

Розробка інструментального комплексу гарантованої безпеки функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків

Розроблено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій, що забезпечує гарантоване функціонування складних технічних систем (СТС), можливість оперативного формування достатньо обгрунтованого рішення з урахуванням порогового обмеження часу, практичну реалізацію прийняття рішення щодо запобігання аварій і катастроф в умовах концептуальної невизначеності та багатофакторних ризиків. Інструментарій у вигляді інформаційної платформи технічного діагностування в режимі реального часу базується на запропонованій стратегії управління працездатністю і безпекою функціонування СТС.

Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку

Розроблено інформаційну платформу сценарного аналізу у вигляді математичного забезпечення вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів стратегічного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів.

Розробка інтегрованої технології системного проектування, управління безпекою і діагностування складних технічних об’єктів в умовах невизначеності та багатофакторних ризиків

Розроблено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій щодо забезпечення управління функціонуванням та моніторингу, оперативного діагностування, оцінювання та прогнозування ресурсів допустимого ризику прогнозуємої множини позаштатних, критичних, надзвичайних, аварійних та катастрофічних ситуацій у динаміці функціонування складних технічних систем (СТС) в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків.