Розробка інструментального комплексу гарантованої безпеки функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків

Розподіл напруги бортової мережі

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0111U000117, 2420-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Панкратова Наталія Дмитрівна, д.т.н., проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій, що забезпечує гарантоване функціонування складних технічних систем (СТС), можливість оперативного формування достатньо обгрунтованого рішення з урахуванням порогового обмеження часу, практичну реалізацію прийняття рішення щодо запобігання аварій і катастроф в умовах концептуальної невизначеності та багатофакторних ризиків. Інструментарій у вигляді інформаційної платформи технічного діагностування в режимі реального часу базується на запропонованій стратегії управління працездатністю і безпекою функціонування СТС.

Методологія системного діагностування СТС забезпечує своєчасне виявлення причин щодо запобігання нештатних ситуацій на основі мінімізації багатофакторних ризиків. Своєчасне виявлення та усунення причин можливого переходу працездатного стану об’єкту у непрацездатний стан на основі системного оцінювання і прогнозування динаміки багатофакторних ризиків та цілеспрямованого вибору раціональної ієрархічної структури за заданими вимогами до об’єкта в цілому покладено в основу стратегії управління працездатністю і безпекою складних систем, зокрема техногенно та екологічно небезпечних технічних систем і об’єктів, що дає змогу створити якісно новий рівень безпеки і живучості складних систем. Реалізацію системної стратегії гарантованої безпеки функціонування СТС у вигляді інструментарію інформаційної платформи технічного діагностування розглянуто на прикладах електромобілю-рефрижератора і реанімобілю з пацієнтом на борту. Шляхом комплексної, системної і неперервної оцінки параметрів функціонування об’єкту у реальному режимі часу виявляються ситуації, що потенціально можуть вивести об’єкт за межі функціонування у штатному режимі. Для даних ситуацій можливо своєчасне прийняття рішення про зміну режиму функціонування об’єкту, або штучного коригування низки параметрів з метою впливу на змінений режим і повернення його значень до штатного режиму, забезпечення живучості функціонування.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 2420-p.doc280.5 КБ