Створення електрохімічного джерела мікропотоку сірководню для засобів моніторингу та запобігання забрудненню повітряного середовища

Макетний зразок генератора сірководню на основі електрохімічного джерела мікропотоку сірководню (ЕДМС)

Cтворено електрохімічне джерело мікропотоку сірководню (ЕДМС) на основі комірки з матричним електролітом і композиційними сульфідвмісними електродами, яка має стабільний 100 % вихід за струмом.

При цьому вирішені наступні задачі:

- проведено теоретичні та експериментальні дослідження фізико-хімічних властивостей матричних електролітів на основі кислих водних фосфатних розчинів та встановлено поведінку в них вентильних металів та вуглецевих матеріалів;
- розроблено методику синтезу сульфідвмісних матеріалів та досліджено механізм і кінетику їх електрохімічного відновлення;
- створено електроди на основі композицій порошків вентильних металів і сульфіду арґентуму та визначено оптимальний склад газогенеруючого електрода;
- проведено комплекс експериментальних досліджень процесів масопереносу в поліфазних системах на основі матричних кислих фосфатних електролітів та визначено кінетичні параметри реакції електрохімічного генерування сірководню;
- теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено факт стабільного утримання виходу за струмом сірководню близько значення 100 % на оптимізованому газогенеруючому електроді ЕДМС;
- розроблено газодифузійні електроди на основі порошку титану, активованого діоксидом рутенію, які придатні до експлуатації як аноди електрохімічних комірок ЕДМС.

На основі розробленого ЕДМС створено макетний зразок генератору повірочних газових сумішей мікроконцентрацій сірководню для систем динамічного дозування газосірководневих сумішей та визначено його технічні характеристики. Запропоновано електрохімічний модуль, у якому суміщено комірки ЕДМС та сенсора сірководню, виготовлені з застосуванням уніфікованого обладнання і технологій у рамках уніфікованої серії електрохімічних сенсорів НТУУ «КПІ». Такий модуль дозволяє відмовитися від спеціального обладнання і процедури для діагностики газоаналітичних комплексів, оскільки тестування працездатності сенсорів у модулях може проводитися дистанційно і безпосередньо за місцем їх встановлення завдяки наявності ЕДМС, що значно знижує експлуатаційні витрати та підвищує техніко-економічні показники газоаналітичної техніки, у тому числі її надійність, точність та достовірність вимірювань.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2664-p.pdf274.72 КБ