Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках

1. Номер державної реестрациї теми 0113U002467, № реєстрації в університеті 2610-ф
2. Науковий керівник – д.т.н., проф., академік НАНУ Халатов А.А.
3. Cуть розробки, основні результати.

Експериментально і теоретично досліджено теплообмін і газодинаміку двох типів складних вихрових і закручених потоків. У циліндровому каналі з тангенціально-похилим закручуванням потоку на вході для стаціонарних умов і при радіальному обертанні каналу встановлено нові закономірності локального і середнього теплообміну, отримано рівняння подібності для різних граничних умов на виході.
Визначено модель турбулентності, що адекватно описує теплові і газодинамічні процеси, вивчено вплив сили Коріоліса на теплообмін в циліндровому каналі, що радіально обертається, із закручуванням потоку. Розроблено методику розрахунку характеристик теплообміну і газодинаміки. Вивчено метод керування теплообміном за довжиною каналу з тангенціально-похилим закручуванням потоку.

Встановлено нові закономірності теплообміну і газодинаміки біля плоскої пластини за умов подачі вторинного потоку в одно- і дворядну систему дискретних напівсферичних заглиблень та в парні отвори на вході. Отримано нові дані, що характеризують теплову ефективність плоскої поверхні при обтіканні потоком з підвищеною турбулентністю і прискоренням. Наведено базові рівняння подібності для ефективності теплообміну і поправочні функції до нього, що враховують вплив зовнішньої турбулентності і прискорення потоку, визначено поперечну нерівномірність теплообміну. Обґрунтовано моделі турбулентності, які адекватно описують теплообмін і газодинаміку, виявлено фізичні особливості, що визначають ефективність теплообміну в досліджених умовах. Сформульовано пропозиції до методик розрахунку ефективності плівкового охолодження.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2610-f.pdf781.61 КБ