Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водоочищення для замкнутих водоциркуляційних систем

В об’ємі роботи створено нові способи отримання високоосновних алюмінієвих коагулянтів, які базуються на взаємодії гідроксиду алюмінію та гідроксоалюмінатів магнію і кальцію із соляною кислотою і можуть ефективно використовуватися в процесах пом’якшення та освітлення води. Отримано нові полікатіонні флокулянти шляхом поліконденсації амінів та епіхлоргідрину та при амінуванні поліакриламіду шляхом конденсації з амінами та формальдегідом. Розроблені нові наукові підходи до вилучення важких металів із гальваностоків. Для цього вивчено процеси десорбції іонів важких металів з катіоніту КУ-2-8 в нейтральному середовищі розчинами сульфату натрію. Досліджено процеси електрохімічного виділення іонів цинку, кадмію, нікелю та міді з нейтральних регенераційних розчинів, що містять сульфат натрію в концентрації 50-150 г/дм3. Отримані результати дозволяють реалізувати замкнуті системи водопостачання з отриманням відходів у вигляді металевого порошку. Вивчено процеси сорбції іонів міді з дистильованої та водопровідної води на феритних сорбентах. Показано, що сорбційна ємність сорбентів залежить від співвідношення іонів заліза (ІІ) та заліза (ІІІ) у вихідному розчині та від складу розчину лугу, використаного при отриманні феритів. Ємність сорбенту зростає з підвищенням вмісту заліза (ІІ). Розроблено методику синтезу композиційного сорбенту на основі катіоніту КУ-2-8 шляхом осадження в його порах синтетичного магнетиту в чистому виді й у присутності тіокарбаміду. Визначено ефективність знекиснення натрій-катіонованої води на іоніті, що модифікований іонами Fe2+ та гідроксидом заліза (ІІ). Показано, що краще процес проходить при використанні гідроксиду заліза. Показано, що ефективність пом’якшення води на слабокислотному катіоніті DOWEX MAC–3 залежить від форми іоніту та лужності води. Визначено умови кислотної регенерації слабокислотних катіонітів з отриманням нейтральних відпрацьованих елюатів та умови повторного використання кислих регенераційних розчинів, отриманих при відновленні слабо- та сильнокислотних катіонітів. Розроблено безвідходні процеси знесолення води для підживлення замкнутих водоциркуляційних систем.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2733.pdf427.97 КБ