Гомеля М.Д.

Застосування електролізу при створенні безвідходних процесів очищення води

Запропоновано методи попередньої обробки води перед баромембранними установками з метою видалення переважної кількості солей. Розроблена технологічна схема отримання якісного перміату в кількості 90 – 95 % від початкового об’єму води при її попередній стабілізаційній обробці. Встановлено вплив різноманітних факторів на якість та вихід перміату. Досліджено ефективність використання в процесах стабілізаційної обробки різних реагентів, визначено їх оптимальні дози та умови застосування, розглянуто їх вплив на якість та вихід перміату.

Захист поверхневих водойм від забруднення біогенними елементами та іонами важких металів

Створено нові методи пробопідготовки та аналізу іонів важких металів у воді на основі полярографії, які забезпечують точність на 2-6 порядків вищу від відомих сьогодні методів. Розроблено методики визначення слідових концентрацій іонів важких металів у воді. Досліджено та розроблено нові процеси розділення та вилучення іонів важких металів, хроматів та інших аніонів із кислих та лужних розчинів з отриманням металів та хімічних реагентів, придатних для повторного використання.

Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водоочищення для замкнутих водоциркуляційних систем

В об’ємі роботи створено нові способи отримання високоосновних алюмінієвих коагулянтів, які базуються на взаємодії гідроксиду алюмінію та гідроксоалюмінатів магнію і кальцію із соляною кислотою і можуть ефективно використовуватися в процесах пом’якшення та освітлення води. Отримано нові полікатіонні флокулянти шляхом поліконденсації амінів та епіхлоргідрину та при амінуванні поліакриламіду шляхом конденсації з амінами та формальдегідом. Розроблені нові наукові підходи до вилучення важких металів із гальваностоків.

Створення маловідходної технології баромембранного очищення мінералізованих вод

Вивчено процеси освітлення низькомінералізованих та морських вод з використанням додаткових реагентів. Встановлено можливість використання та ефективність в процесах освітлення різних типів коагулянтів та флокулянтів, відібрані найбільш придатні з них для освітлення низькомінералізованих, визначено оптимальні дози реагентів, умови їх використання, встановлено лімітуючі фактори, що визначають ефективність знебарвлення з допомогою хімічних реагентів. Вивчено процеси реагентного пом'якшення вод цього типу.

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

Робота спрямована на створення наукових засад процесів опріснення та очищення високомінералізованих вод без утворення рідких відходів, на розробку комплексної технології кондиціонування води, що передбачає пом’якшення та знесолення води, її знезараження та стабілізацію щодо накипоутворення для забезпечення потреб комунальних господарств та промислових підприємств.