Фундаментальні закономірності синтезу багатофункціональних реагентів водоочищення хімічною активацією відходів глиноземних виробництв

Створено новітню теорію цілеспрямованої активації відходів («червоних шламів») глиноземних виробництв та отримано багатофункціональні реагенти водоочищення з заданою структурою та чітко визначеними коагуляційними, сорбційними та біосорбційними властивостями у процесах вилучення неорганічних і органічних речовин різного типу та походження (важкі метали, барвники, поверхнево-активні речовини) із забруднених вод.
Запропоновано новий метод отримання ефективних композитних реагентів водоочищення з активованою і розвиненою поверхнею, з заданими принципово новими сорбційними та коагуляційними функціональними властивостями при одночасній спрямованій дії на полютанти водних середовищ.
Виявлено закономірності впливу умов активації «червоних шламів» на фізико-механічні та фізико-хімічні характеристики сорбційної структури отриманих реагентів.
Встановлено механізм формування активних центрів на поверхні активованих відходів глиноземних виробництв України та склад і структуру нових композитних реагентів водоочищення отриманих на основі утилізаційної переробки відходів.
Визначено основні закономірності використання отриманих реагентів у технології очищення води від неорганічних і органічних речовин різного типу і походження та експлуатаційні характеристики одержаних реагентів при водоочищенні.
Проведено експериментальні дослідження ефективності синтезованих реактантів в процесах очищення водних об’єктів з різними ступенями і складом забруднювачів. Встановлено, що неорганічні (йони важких металів) природні і техногенні органічні сполуки виділяються і вловлюються відповідно на 95% та 98%. На основі проведених досліджень розроблені технологічні рекомендації з одержання і використання синтезованих сорбентів-коагулянтів.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2806.pdf136.33 КБ