Астрелін І.М.

Фундаментальні закономірності синтезу багатофункціональних реагентів водоочищення хімічною активацією відходів глиноземних виробництв

Створено новітню теорію цілеспрямованої активації відходів («червоних шламів») глиноземних виробництв та отримано багатофункціональні реагенти водоочищення з заданою структурою та чітко визначеними коагуляційними, сорбційними та біосорбційними властивостями у процесах вилучення неорганічних і органічних речовин різного типу та походження (важкі метали, барвники, поверхнево-активні речовини) із забруднених вод.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт

Створено новітню ресурсозберігаючу технологію переробки відходів виробництва у товарний продукт. Отримано комплексний алюміній- та ферумвмісний з домішками титану коагулянт, який є вихідним реактантом у технології водоочищення.

Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)

Створено нову фундаментальну наукову концепцію умов цілеспрямованого синтезу оксидів металів та нанокомпозитів «оксиди металів/багатошарові вуглецеві нанотрубки» з регульованою структурою і заданими властивостями, які можуть бути використані як фотокаталізатори та електрокаталізатори, енергоперетворюючі пристрої. Запропоновані концептуальні засади альтернативних методів (високотемпературний електрохімічний синтез та металотермічне відновлення) прямого синтезу наноструктурованих силіцидів металів VI-B групи.

Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини

Визначення механізмів взаємодії біогенних чинників з мінералами дозволяє цілеспрямовано використовувати закономірності їх взаємодії для селективного вилучення цільових елементів. Оцінку спроможності органічних кислот до реакцій вилуговування виконували за класичними термодинамічними параметрами - за зміною енергії Гіббса (∆G0f), ентальпії утворення продуктів реакцій (∆H0f), ентропії реакцій (∆S0f), енергією активації процесу вилуговування (Eр), константами рівноваги реакцій (Kр) та енергією кристалічної гратки цільового мінералу (Uкр).