Астрелін І.М.

Фундаментальні закономірності синтезу багатофункціональних реагентів водоочищення хімічною активацією відходів глиноземних виробництв

1.Номер державної реєстрації: 0115U002321
2.Науковий керівник - д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3.Суть розробки, основні результати

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт

Рисунок 1 Технологічна схема виробництва комплексного коагулянту

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті : 0113U001594, НТУУ «КПІ» – 2663п.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Астрелін Ігор Михайлович
3. Суть розробки, основні результати.

Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)

Електронна мікрофотографія електроосадженого кремнію

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U000297, НТУУ «КПІ» – 2519 ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини

Загальний вигляд піриту (FeS2) (ліворуч) та доломітової породи (CaCO3∙MgCO3)

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U002211, НТУУ “КПІ” – 2319 – ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3. Суть розробки, основні результати.