Побудова інформаційно-аналітичної системи передбачення соціальних лих, викликаних катастрофами і тероризмом

Розроблено інформаційно-аналітичну систему передбачення соціальних лих, яка базується на застосуванні методології сценарного аналізу для своєчасного виявлення причин, моделювання, дослідження і пом’якшення наслідків соціальних лих, викликаних різними факторами, зокрема катастрофами та тероризмом. Інформаційно-аналітична система базується на застосуванні апарату методів якісного аналізу, які використовують як експертне оцінювання, так і аналітику неструктурованих даних із доступних джерел для всебічного вивчення соціальних лих, беручи до уваги неповноту, неточність, недостовірність, швидкоплинність інформації щодо них. В результаті роботи такої системи створюються сценарії щодо запобігання і пом’якшення наслідків стихійних лих в контексті сталого розвитку, які враховують складні багатопараметричні зв’язки між елементами об’єкта дослідження, а також між об’єктом дослідження і навколишнім середовищем.
Розроблено і вдосконалено інструментарій ідентифікації ключових об’єктів у області соціальних лих і катастроф на основі зібраних документів і людино-орієнтованих класифікаторів (природною мовою). Розглянуто декілька підходів до застосування інструментарію з метою досягнення наступних цілей: 1) синтез правил для класифікації лих на основі текстових описів (природною мовою), використовуючи український національний класифікатор лих; 2) одержання індексів із текстових даних, що містяться у великих корпусах текстів щодо проблеми корупції як чинника появи соціальних лих; 3) визначення трендів на основі корпусів текстів, що було протестовано на домені продовольчої безпеки як фактора соціальної безпеки; 4) виявлення співвідношень серед факторами і тенденціями у доменах злочинності, соціальних і природних лих.
Запропонована загальна схема механізму прогнозування щодо проблеми моделювання і оцінювання процесів соціального невдоволення. Класифіковані невизначеності і методи їх подолання. Запропонована модель поширення інформації з використанням клітинних автоматів. Побудовано і реалізовано множину практичних задач застосування прогнозного моделювання в галузях злочинності і соціальних лих, економічних задачах.
Запропоновано ряд схем застосування методів якісного аналізу. Модифікований метод морфологічного аналізу було адаптовано для задачі моделювання і пом’якшення наслідків соціальних лих, за допомогою якого з’явилась можливість оцінювати заходи запобігання або боротьби із різними видами соціальних і природних лих. Розширена методика використання мереж морфологічних таблиць для оцінювання конфігурацій об’єктів у складних системах. Створено схему моделювання соціальних лих, оцінювання їх наслідків і результативності різних заходів запобігання або пом’якшення на основі мережі морфологічних таблиць.
Запропонована методологія передбачення соціальних лих для виявлення, пом’якшення і відновлення після таких ситуацій може бути ефективно застосована як для попереднього прогнозу потенційних соціальних лих, так і для моделювання, підготовки і оцінювання заходів запобігання соціальним лихами. Запропоновані методи також поліпшують управління і контроль під час лих, надають підтримку прийняття рішень для ситуацій, пов’язаних із соціальними лихами. Інструменти, що розробляються, дозволяють зменшити необхідні часові, фінансові і людські ресурси для відновлення після дії соціального лиха, навіть за умов неточності, неповноти, нечіткості, несвоєчасності і протирічності інформації.
За допомогою ситуаційно-аналітичного центра, що реалізує відповідні методи, створюється можливість відслідковувати дані, отримувати вчасні попередження щодо потенційних соціальних заворушень, виявляти появу соціального лиха, підготовлювати необхідні заходи для пом’якшення його наслідків.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2914.pdf180.19 КБ