Прогнозування

Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику; прикладне дослідження

Запропоновано алгоритмічний інструментарій системного оцінювання та прогнозування гарантованого функціонування СТС, основу якого становить інформаційна платформа технічної діагностики. Алгоритмічний інструментарій гарантованого функціонування СТС реалізує пропоновану концепцію і стратегію розв’язання проблеми гарантованого функціонування СТС в умовах впливу дестабілізуючих факторів ризику та невизначеностей різної природи при залученні принципу своєчасного виявлення причин і запобігання переходу у нештатний режим з оцінюванням ресурсів допустимого ризику для показників функціонування СТС.

Побудова інформаційно-аналітичної системи передбачення соціальних лих, викликаних катастрофами і тероризмом

Розроблено інформаційно-аналітичну систему передбачення соціальних лих, яка базується на застосуванні методології сценарного аналізу для своєчасного виявлення причин, моделювання, дослідження і пом’якшення наслідків соціальних лих, викликаних різними факторами, зокрема катастрофами та тероризмом.

Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах

Виконано комплексне дослідження ливарних, механічних і спеціальних властивостей жаростійких і зносостійких сплавів на основі заліза у широкому діапазоні концентрацій хрому, марганцю, алюмінію, вуглецю, титану тощо, розроблено новітні жаростійкі й зносостійкі сплави залежно від конкретних умов експлуатації литих деталей в екстремальних умовах. Створено бази даних, які охоплюють понад 600 марок сплавів на основі заліза, всі існуючі феросплави та марки сталевого й чавунного брухту.

Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

Запропоновано методику оцінювання ризику із використанням принципів системного аналізу для фінансових процесів.

Системна інженерія бізнес-моделей, методів та програмних засобів для аналізу кредитоспроможності юридичних осіб України в умовах невизначеності

Розроблено метод системної інженерії бізнес-моделей організаційних систем з фінансово-інвестиційної діяльності, оснований на методології системного аналізу та системній інженерії, який, на відміну від наявних методів, враховує особливості організаційної системи за рахунок використання бізнес-профілю (формалізує сутності організаційної системи), онтології (формалізує галузь діяльності організаційної системи) та процесу бізнес-моделювання (регламентує створення бізнес-моделей).

Розробка методів оцінки стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації

Виконано формалізований математичний опис режимів підсистем ЕЕС, на основі якого запропоновано комплексний підхід до оцінки ризику виникнення аварійної ситуаціі в якості показника надійності електропостачання, який полягає у поєднанні визначення імовірності відмови електрообладнання в умовах нечіткоі інформаціі та зовнішніх збуреннях із статистичним моделюванням режимів підсистем ЕЕС, що дозволяє враховувати випадкові відмови електрообладнання, стохастичний характер режиму, матеріаль

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

Розроблено методологічний підхід до моделювання динамічних характеристик економічного виміру сталого розвитку для адміністративно-територіальних одиниць України.