Розробка методів оцінки стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації

Виконано формалізований математичний опис режимів підсистем ЕЕС, на основі якого запропоновано комплексний підхід до оцінки ризику виникнення аварійної ситуаціі в якості показника надійності електропостачання, який полягає у поєднанні визначення імовірності відмови електрообладнання в умовах нечіткоі інформаціі та зовнішніх збуреннях із статистичним моделюванням режимів підсистем ЕЕС, що дозволяє враховувати випадкові відмови електрообладнання, стохастичний характер режиму, матеріальні та інші наслідки аваріі. Сформульовані етапи оцінки ризику виникнення аварійноі ситуаціі в підсистемі ЕЕС: опис підсистеми ЕЕС; ідентифікація можливих вихідних інцидентів; прогнозні аварійні ситуаціі. Розроблені методи визначення імовірності відмов електрообладнання в залежності від доступноі інформаціі: при наявності функціі розподілу імовірності відмов генеральної сукупності об’єктів або при наявності вихідних даних щодо зміни діагностичного параметру у часі під дією зовнішніх збурень.

Запропонована нечітка модель і статистично-імовірнісний метод визначення відмов повітряних ліній електропередач, який базується на визначенні нечітких значень інтенсивності зміни діагностичного параметру під впливом складних метеоумов. Виявлено, що похибка оцінки значень діагностичного параметру дорівнює 14% у порівнянні з еталонними розрахунками. За результатами досліджень розроблен алгоритм оцінки імовірності відмов повітряних ліній.
Розроблен метод оцінки можливоі аварійноі ситуаціі - порушення стійкості вузлів навантаження з використанням генетичного алгоритму, що дозволяє використовувати практичні критеріі стійкості вузла навантаження за напругою.

Запропоновано алгоритм визначення доцільної послідовності засобів регулювання напруги у вузлах навантаження з точки зору забезпечення стійкої роботи відповідального двигунового навантаження . Модельно-експериментальні розрахунки показали, що використання запропонованого алгоритму в підсистемах ЕЕС дозволяє знизити ризик порушення стійкості двигунового навантаження в декілька разів.

Запропоновані методи та алгоритми орієнтовані на підтримку прийняття рішень оперативним персоналом щодо розробки стратегіі експлуатації електрообладнання та превентивного управління підсистемою ЕЕС.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2436-p.doc75 КБ