Комплекс пристроїв моніторингу та діагностики газоаналітичних систем для визначення ціанистого водню.

Визначено область потенціалів електрохімічної стабільності і корозійної стійкості титану та каталітично активних електродів на його основі в розчинах сульфатної та перхлоратної кислоти. Встановлено, що отримання ціанистого водню в процесі анодного окислення роданіду з виходом за струмом HCN близько 100 % можливе при використанні розчину 1 М KSCN.
Запропоновано конструкції електрохімічного генератора для приготування ціановоднево повітряної суміші, в яких як робочий електрод використовували платину або титан, активований Pt або RuO 2 . Визначено діапазон струмового навантаження на генераторах, в якому зберігається кулонометричний характер генерації ціанистого водню.
Досліджено кінетику електрохімічного відновлення AgCN та показано його придатність для використання як катодного матеріалу генератора HCN. Виготовлено дослідні зразки двоелектродних комірок компактного генератора ціанистого водню. Встановлено, що комірки генератора здатні генерувати HCN із виходом за струмом, близьким до 100%, при струмових навантаженнях 1…10 мА. За результатами проведених досліджень створено лабораторний зразок електрохімічного генератора ціанистого водню, що за діапазоном концентрації ціанистого водню та допустимою похибкою її відтворення відповідає вимогам до ПГС 2-го розряду.
Розроблено триелектродні амперметричні сенсори ціанистого водню для моніторингу повітряного середовища на основі газодифузійних високодисперсних каталітичних електродів із використанням розчинів сульфатної кислоти із добавкою іонів купруму (II) як електроліту та обладнаних хемосорбційним фільтром. Проведено лабораторні випробування розроблених електрохімічних сенсорів та визначено їх технічні характеристики. За діапазоном вимірюваних концентрацій, роздільній здатності, швидкодії, стабільності характеристик розроблені сенсори відповідають кращим зразкам сенсорів провідних газоаналітичних фірм, а за селективністю переважають їх.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2039.pdf123.58 КБ