Методи та засоби оптимального керування гідроагрегатами ГЕС, енергоблоками ТЕС та ВДЕ при зміні частоти та перетоків потужності в об’єднаній енергосистемі

Розроблено метод синтезу оптимальних регуляторів багатовимірних, нелінійних систем, які здатні в режимі реального часу вирішувати задачі загальносистемного керування перехідними режимами об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС), враховуючи обмеження на ресурси засобів регулювання та допустимі межі відхилення режимних параметрів шляхом прогнозування векторів майбутніх станів нелінійної системи з подальшою квадратичною оптимізацією з заданими обмеженнями. Отримано метод динамічної оцінки стану на основі отриманих динамічних моделей для оперативної оцінки завантаженості основних перетинів ОЕС України по критерію статичної стійкості, оцінки меж динамічної та коливної стійкості, моніторингу стану основного генеруючого обладнання (особливо енергоблоків теплових електричних станцій (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС), що здійснюють нормоване первинне регулювання) та електроенергетичної системи в цілому. Розроблено метод ідентифікації когерентних груп генераторів, що дозволяє оперативно, на основі синхронізованих даних пасивного експерименту, визначити інваріантну структуру та провести параметричний синтез моделі ОЕС з урахуванням її статичних та динамічних характеристик для нелінійного та нестаціонарного об’єкту дослідження, з подальшою рекурентною актуалізацією його аналітичної моделі та неперервною верифікацією в часовій та частотній областях. Набули подальшого розвитку методи аналізу причин виникнення та умов протікання слабодемпфованих низькочастотних коливань режимних параметрів на основі даних системи моніторингу перехідних режимів (СМПР). Виконано уточнення методів оперативної оцінки характеристик низькочастотних коливань (НЧК) на основі селективного спектрального розкладання найбільш спостережуваних мод коливань та методів визначення оптимальних місць встановлення та налаштування засобів демпфування НЧК в ОЕС України шляхом використання адаптивних законів регулювання.

Однолінійна схема розробленої динамічної моделі ОЕС України
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2004.PDF988.4 КБ