Яндульський О.С.

Яндульський Олександр Станіславович - декан факультету електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., професор

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WfZRBvsAAAAJ&hl=uk

Розробка системи моніторингу та аналізу перехідних режимів електричних мереж на основі обробки синхронних векторних вимірювань

Суть розробки полягає в створення і випробування системи моніторингу та аналізу режимів електричних мереж при виконанні задач оперативного і автоматичного керування розподільними електричними мережами на основі нових методів обробки даних засобів синхронних векторних вимірювань, а також експериментальному підтвердженні працездатності розробленої технології, для визначення особливостей її застосування в електричних мережах з відновлюваними джерелами енергії.
Основними результатами роботи є:

Методи та засоби оптимального керування гідроагрегатами ГЕС, енергоблоками ТЕС та ВДЕ при зміні частоти та перетоків потужності в об’єднаній енергосистемі

Розроблено метод синтезу оптимальних регуляторів багатовимірних, нелінійних систем, які здатні в режимі реального часу вирішувати задачі загальносистемного керування перехідними режимами об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС), враховуючи обмеження на ресурси засобів регулювання та допустимі межі відхилення режимних параметрів шляхом прогнозування векторів майбутніх станів нелінійної системи з подальшою квадратичною оптимізацією з заданими обмеженнями

Наукові засади, підходи і методи зменшення впливу низькочастотних коливань потужності на режими роботи Об’єднаної електроенергетичної системи

Аналіз аварій в електроенергетичних системах (ЕЕС) світу показав, що однією з причин їх виникнення є слабодемпфовані низькочастотні коливання (НЧК). Це обумовлює необхідність вирішення комплексу задач по зменшенню впливу НЧК на режими роботи та підвищення стійкості ЕЕС. Для об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України, яка характеризується відносно слабкими міжсистемними зв’язками в умовах впровадження розосереджених відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) вирішення вказаних задач є особливо актуальним.

Управління режимами об’єднаної електроенергетичної системи з використанням значень фазових кутів вузлових напруг

Використання системи управління, алгоритми роботи якої базуються на синхронно виміряних значеннях фазових кутів вузлових напруг, надасть можливість не тільки підвищити надійність управління в усталених режимах роботи енергосистеми, а і, на основі аналізу в режимі реального часу аварійного та післяаварійного режимів, зокрема, дозволить зменшити час перехідного процесу та забезпечить запобігання розвитку асинхронного режиму.

Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії

У відповідності з прийнятою «Енергетичною стратегією України на період до 2030 року» та іншими нормативними документами передбачається широке впровадження ВДЕ в ЕЕС, що обумовить зміну структури генеруючих потужностей об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, її режимів за частотою і напругою та умов функціонування існуючих автоматичних систем регулювання. Крім того, приєднання ОЕС України до енергооб’єднання ENTSO-E Європи висуває підвищені вимоги щодо забезпечення стійкості і надійності роботи ОЕС України.