Пересада С.М.

Розробка енергоефективної електромеханічної системи електробусу на основі адаптивного векторно-керованого асинхронного електроприводу з акумуляторно- суперконденсаторним живленням

Розроблено дослідний зразок електромеханічної системи електробусу з тяговим векторно-керованим асинхронним електроприводом потужністю 100 кВт, який забезпечує адаптивне енергоефективне векторне керування координатами тягового асинхронного двигуна електричного транспортного засобу, а також функції автоматизації, які є стандартними для електроприводів транспортних засобів.

Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками

Розвинуто і узагальнено теорію аналізу та синтезу адаптивних електромеханічних систем з векторно-керованими електромеханічними перетворювачами змінного струму, використання якої дозволяє синтезувати системи автоматичного керування з властивостями робастності до зміни параметрів електромеханічних об’єктів, завдяки чому досягається підвищення їх динамічних та енергетичних показників. Розроблено методи робастного адаптивного оцінювання невимірюваних координат та ідентифікації невідомих параметрів електромеханічних перетворювачів.

Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного струму з кінематичною парою кочення

Розроблено узагальнені математичні моделі класу транспортних об'єктів з кінематичною парою кочення, що приводяться в рух векторно-керованими двигунами змінного струму. Розроблено нову концепцію керування координатами електромеханічних об'єктів з кінематичною парою кочення, що базується на основі декомпозиційного підходу і може бути загальнотеоретичною основою для розробки методів синтезу, які забезпечують вирішення основних задач керування тяговим моментом та вектором потокозчеплення, а також координатами транспортного об'єкта.

Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації.

Розвинуто теорію стійкості багатовимірних нелінійних систем з метою розробки нових методів синтезу керувань, які забезпечують декомпозицію вихідної структури на зв’язані підсистеми, структурні властивості яких гарантують композитній системі локальну експоненціальну стійкість, квазірозв’язання  процесів у підсистемах і асимптотичну лінеаризацію однієї з них.