Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя

Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя

Біотелеметрична система централізованої багатопараметричної експрес діагностики та моніторингу функціонального стану людини

Розроблено ідеологію побудови і структуру просторово-розподіленої біотелеметричної системи збору, оброблення і збереження біомедичної інформації з використанням концепції IoT (Internet of Things – Інтернет речей). Система складається з персональних вимірювальних пристроїв пацієнта, що забезпечують неінвазивну реєстрацію сукупності параметрів основних життєво визначальних біосигналів (електрокардіографічних (ЕКГ), електроенцефалографічних (ЕЕГ) фотоплетизмографічних пульсових (ФПГ), імпедансних), сучасної багатоканальної системи біотелеметрії та центрального сервера.

Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик

Вперше розроблено моделі визначення стану ССС за сукупністю показників складу повітря, що видихається (зокрема поглинання кисню, продукції діоксиду вуглецю та фтороводню), урахування яких в сукупності з окисом азоту та двоокисом азоту дозволяє виявити порушення роботи серця при визначенні ішемічної хвороби серця, стенозів мітрального та аортального клапанів.

Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій

На основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій розроблено вимірювальний та обчислювальний тракти портативної мультифункціональної системи об’єктивного слухового скринінгу, призначеної для діагностування на ранній стадії порушень слуху у дитячого контингенту обстежуваних, в тому числі немовлят, методами багаточастотної тимпанометрії, акустичної рефлексометрії та отоакустичної емісії.

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс неінвазивної діагностики та сінергетичної терапії з валідацією діагностично-терапевтичних ознак

На основі аналізу існуючих засобів і методик терапії обгрунтувано технічні вимоги до характеристик багатофункціонального комплексу терапії. Запропоновано методи формування електромагнітних полів, які враховують резонансний характер низькочастотних фізико-хімічних та біологічних процесів в системах організму, окремих органах, молекулах на клітинах. Викладено погляд на подальший розвиток фізіотерапії на молекулярному та клітинному рівні.