Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик

Макет лабораторного зразка програмно-апаратного комплексу  для діагностики стану серцево-судинної системи людини

Вперше розроблено моделі визначення стану ССС за сукупністю показників складу повітря, що видихається (зокрема поглинання кисню, продукції діоксиду вуглецю та фтороводню), урахування яких в сукупності з окисом азоту та двоокисом азоту дозволяє виявити порушення роботи серця при визначенні ішемічної хвороби серця, стенозів мітрального та аортального клапанів. Розроблено інформаційну технологію дослідження стану ССС людини за складом повітря, що видихається, яка відрізняється тим, що базується на запропонованому методі та моделях визначення патологічних станів ССС, включає апаратний модуль та модуль аналітичної обробки даних, що дозволяє підвищити ефективність процесу виявлення серцево-судинних захворювань, зменшує вартість медичних послуг при одночасному підвищенні їх оперативності та якості. Розроблено математичні моделі, які були використані для побудови діаграм типів регуляторних реакцій, що дозволяють діагностувати порушення системного та периферичного кровообігу на основі вимірювань артеріального тиску та частоти серцевих скорочень та можуть бути застосовані в клінічній практиці. Розроблено інформаційна система оцінювання стану системного та периферичного кровообігу реалізована у вигляді веб-інтегрованого програмного середовища, що дозволяє вирішити задачі накопичення клінічних даних, діагностики та оптимізації взаємодії лікаря та пацієнта в лікувально-діагностичному процесі. Інформаційну технологію дослідження впроваджено у вигляді математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення підтримки прийняття рішень при діагностиці ішемічної хвороби серця, стенозу мітрального клапану та стенозу аортального клапану в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» НАМНУ та ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

За результатами НДР захищено 3 (підготовлено до захисту 1) кандидатських дисертації; опубліковано: 36 статей (у тому числі зі студентами 3), 9 статей у міжнародних виданнях, 11 публікацій у журналах наукометричних БД; зроблено 49 доповіді на конференціях (з них 12 – на міжнародних), студентами - 32 тездоповідей; одержано 6 патентів України. Студентами захищено 5 магістерських робіт.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2613-f.pdf702.24 КБ