Праховник А.В.

Розробка моделей та методів управління інтегрованими системами енергозабезпечення та контроль ефективності енерговикористання

Створено методологію визначення оптимальної структури (складу генеруючого та акумулюючого обладнання) і параметрів інтегрованих систем енергозабезпечення (мікросистем) на основі методів багатокритеріальної оптимізації з урахуванням технічних, економічних, соціальних, екологічних, метеорологічних чинників і регіональних особливостей енергозабезпечення, зокрема, наявності місцевих паливно-енергетичних і трудових ресурсів, існуючої структури системи централізованого енергозабезпечення.

Розробка сучасної концепції, методологічних засад та заходів забезпечення сталого розвитку енергетики України

Здійснено подальший розвиток теоретичних основ інтегрованого ресурсного планування у вирішенні задач побудови гібридних систем енергопостачання, математичних моделей та методів прийняття рішень. Визначено критерії і основні стратегічні напрями реформування електроенергетичної галузі з урахуванням існуючої інфраструктури, інтеграції засобів розосередженої генерації до існуючих систем енергозабезпечення.