Спінові хвилі

Взаємодія спінових хвиль та спін-поляризованого струму з магнітними неоднорідностями в наноструктурованих феромагнітних матеріалах

Побудовано теорію поширення спінових хвиль в гетерогенних феромагнітних системах, яка передбачає генерацію спінових хвиль за допомогою спін-поляризованого струму та керування процесом поширення спінових хвиль в таких середовищах. Зокрема, представлено механізм збудження дипольно-обмінних спінових хвиль в багатошаровій феромагнітній наносистемі. Отримано закони дисперсії дипольно-обмінних спінових хвиль в багатошаровій феромагнітній наносистемі за наявності спін-поляризованого струму, а також параметри ефективної дисипації та умови генерації спінової хвилі.

Поширення спінових хвиль в неоднорідних модульованих феромагнітних структурах зі складними інтерфейсами

Створено теорію відбивання спінових хвиль від періодичних модульованих
феромагнітних структур зі складними інтерфейсами з урахуванням узагальнених
граничних умов

Спектральні характеристики магнітовпорядкованих низькорозмірних нано- та мікрооб’єктів в обмінному наближенні

Побудовано теорію поширення спінових хвиль у двопідгратковому антиферомагнетику з одноосьовою магнітною анізотропією та в феромагнітних наносистемах у формі сферичної нанооболонки, нанооболонки у формі еліпсоїду обертання («нанорис»), циліндричної нанотрубки кругового (круговий циліндр) та еліптичного (еліптичний циліндр) перерізу, а також для довільної феромагнітної наносистеми з трансляційною симетрією.