Логіко-ймовірнісні моделі безпеки

Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Структурна схема

Створено нову наукову концепцію, нові методи аналізу та управління безпекою структурно-складних систем (ССС). Побудовано логіко-ймовірнісні моделі, що дозволяють формалізувати опис задач безпеки ССС та забезпечити єдину методологічну базу для їх розв’язання. Закладено наукові основи для побудови нового класу комплексних систем захисту інформації. Запропоновано нові моделі, методи та алгоритми кібернетичного захисту на основі логіко-імовірнісного підходу, які застосовуються для вирішення задач аналізу захищеності та синтезу захищених інформаційно-комунікаційних систем.

Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем

Робота присвячена дослідженню теоретичних та прикладних задач безпеки структурно-складних систем. Предметом дослідження є науковий апарат для дослідження безпеки структурно-складних систем. В даному проекті розроблено нові та вдосконалено існуючі підходи, моделі, методи та алгоритми вирішення задач аналізу та синтезу показників безпеки структурно-складних систем. Досліджено їх поведінку, враховуючи дискретну структуру, багатокритеріальність оцінювання та обмеження різного характеру, які визначаються змістом конкретних прикладних областей.