Уран

Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Розроблено високоефективні сорбуючі матеріали на основі шаруватих силікатів за допомогою модифікації їх поверхні четвертинними амонієвими солями, неорганічними полігідроксокомплексами металів та сполуками заліза для очищення вод, забруднених важкими металами та природними радіонуклідами. Встановлено основні засади синтезу наноматеріалів із заданими фізико-хімічними характеристиками та структурою на основі дисперсій шаруватих силікатів.