Розробка та впровадження учбово-дослідної установки з виробництва дизельного біопалива

Виконана розробка технічної документації та виготовлена учбово- дослідна установка з виробництва біодизельного палива. Установку змонтовано на кафедрі відновлюваних джерел енергії НТУУ “КПІ” та підготовлено для учбового використання.

Запропоновано метод обчислення кількості біосировини, що може бути отримана для виробництва біозамінників бензину та дизпалива з нафти, який дозволяє вперше врахувати розподіл площ вирощування сільгоспкультур в залежності від сівозмін та вирішити проблему “продовольство або паливо”.

Встановлено, що технічно-досяжний енергетичний потенціал моторного біопалива в Україні розрахований з урахуванням сівозмін та проблеми “продовольство або паливо” становить 2,968 млн. т у. п (таблиця А8). Практичне використання цього технічно-досяжного енергетичного потенціалу дозволить зменшити викиди в навколишнє середовище вуглекислого газу на 9482 тис. тонн/рік.

Вперше розроблена математична модель процесу перестерифікації рослинних олій в реакторі періодичної дії, яка враховує стехіометрію, кінетику хімічної реакції, матеріальний та тепловий баланс реактора.
Розроблена математична модель дозволила отримати стехіометричне рівняння реакції переестерифікації рослинних олій, формули для обчислення коефіцієнту швидкості та константи рівноваги цієї реакції, формулу визначення часу перебування в реакторі реагуючих речовин для досягнення потрібного ступеня перетворення, формули для розрахунків тепловтрат та розподілу температур в реакторі переестерифікації заданої форми.