Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.

Розроблено програмний комплекс розрахунку ймовірності безвідмовної роботи реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС) за допомогою статистичного експерименту з GL-моделями, що віддзеркалюють реагування ВБС на потік відмов її компонентів. Запропоновано нові математичні графо-логічні моделі (GL-моделі), що адекватно відображають реакцію ВБС на появу відмов, оптимізовані до використання у спеціалізованій системі. Розроблено методи та алгоритми прискореного формування моделі, здійснено прогнозування її складності на ранніх етапах проектування ВБС. Запропоновано та досліджено два шляхи перетворення моделі залежно від особливостей структури ВБС з метою збільшення кількості статистичних експериментів в одиницю часу, і отже, підвищення точності розрахунку надійності ВБС. Запропоновано методи та алгоритми самодіагностування ВБС, що дають можливість скоротити час виявлення несправних процесорів; рекомендації, щодо реконфігурації ВБС після появи відмов. Розроблено комплекс програмних модулів для виконання статистичних експериментів з GL-моделями та збору статистичної інформації. Запропоновано модифікацію статистичного методу, виведено відповідні формули для розрахунку надійності ВБС та похибки, що при цьому виникає. Запропоновано структуру керованого джерела псевдовипадкових векторів стану ВБС, необхідного для виконання експерименту, розроблено відповідний програмний модуль. Результати дають розробнику інструмент, завдяки якому він може виконувати розрахунок надійності будь якої  реальної ВБС на всіх етапах її проектування, а при потребі і експлуатації, у тому числі з урахуванням деградації системи. Універсальність підходу, запропонованих методів та алгоритмів забезпечує виконання розрахунку надійності ВБС з реальною кількістю процесорів за реальний час за допомогою доступних комп’ютерних засобів, а також перерахувати її при необхідності модернізації ВБС.