Розробка моделей та методів інтегрованих систем управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти

Об’єкти галузі вищої освіти, в першу чергу, як і інші структури бюджетного фінансування, потребують системного підходу до управління та аналізу ефективності енерговикористанням. Розроблено методологію системи енергоменеджменту галузі освіти, в основу якої покладено концепцію трирівневої системи управління процесами енергоспоживання та енергозбереження об’єктів галузі.

Для забезпечення верхнього рівня управління, на основі структурного аналізу суттєвих відмінностей питомих величин енергоспоживання ВНЗ, які спричинені галузевим спрямуванням, температурною зоною розміщення та іншими факторами, проведено розподіл вибірки ВНЗ на типи та кластеризацію ВНЗ за виділеними показниками, що дозволило провести подальший аналіз показників енергоспоживання та визначення енергоефективності закладів.

Для забезпечення другого рівня розроблено структуру програмно-методичного комплексу збору та зберігання даних, аналізу інформації з енерговикористання та енергозбереження об’єктами освіти, розробки пропозицій щодо енергозбереження, формування звітності. На основі запропонованих алгоритмів порівняльної оцінки та вибору енергозберігаючих заходів розроблено програмний модуль з оптимізації вибору заходів з енергозбереження в рамках програмно-методичного комплексу у системі «1С: Підприємство». Проведено енергетичний аудит навчальних корпусів №№ 12, 18, 24 НТУУ «КПІ» та учбових корпусів НАУ.

Розвиток третього рівня забезпечений розробкою моделей та проведенням досліджень: температурного стану та енергетичних балансів в приміщеннях з різним тепловим захистом з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх режимних факторів, опору теплопередачі огороджувальної конструкції з елементами складної форми, процесів обтікання будівель зовнішнім повітрям, повітрообміну в приміщеннях з різними типами вентиляції, процесів тепло масообміну, теплоутилізаторів повної теплоти систем вентиляції, урахування погодних умов під час визначення ефективності енергозберігаючих заходів, а також базового рівня енергоспоживання будівель. Для розрахунку непрямих викидів СО2 розроблено симпліфіковану модель будівлі, яка враховує життєвий цикл за такими етапами: зведення будівлі, експлуатація будівлі, демонтування будівлі та утилізація відходів після демонтування. Розроблені рекомендації щодо розвитку системи енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

Дворівнева система менеджменту
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2667-p.pdf1.71 МБ