Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж

Апаратний комплекс термоанемометричного витратоміра

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення нового термоанемометричного витратоміра (ТАВ) (патент України), теоретичні засади дослідження температурного поля біопалива. Підвищено точність у 2 рази (до 1,5 %) у порівнянні з відомими роботами (3 %), підвищено швидкодію у 10 разів. Запропоновано для подальшого використання на практиці новий програмно-апаратний комплекс на основі ЕОМ (патент України), що забезпечує автоматизований процес вимірювань у реальному часі з одночасним документуванням інформації у потрібній формі (цифри, графіки, таблиці), що розширює функціональні можливості. Забезпечено збільшення точності розробленого ТАВ шляхом використання: запропонованої нової математичної моделі ТАВ із введеними додатковими поправками, що враховують вплив основних конструктивних параметрів приладу; запропонованих у результаті дослідження теплового потоку біопалива нових методів зменшення похибок ТАВ. Обґрунтовано вибір схеми ТАВ з ежекторним соплом. Проведено тарування ТАВ на сертифікованій установці та експериментальне визначення точнісних характеристик. Експериментально та моделюванням на ЕОМ підтверджено висновки, отримані аналітичним шляхом. Уперше отримано формули, що пов’язують температуру витрати палива на відстані від нагрівача з об’ємною витратою моторного палива за умови його ламінарної та турбулентної течії через витратомір. Уперше запропоновано застосувати процедуру лінійної апроксимації з одночасним вимірюванням температури у декількох точках потоку моторного палива для підвищення точності витратоміра. Уперше запропоновано для підвищення точності ТАВ реалізовувати обчислення об’ємної витрати моторного палива з використанням штучної нейронної мережі та нейропроцесора у складі цифрової ЕОМ (патент України).

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2701.pdf652.86 КБ