Безвесільна О.М.

Безвесільна Олена Миколаївна - доктор технічних наук, професор кафедри приладобудування, провідний науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jvXZUvoAAAAJ&hl=uk

Система керування навігаційного комплексу легких броньованих машин

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення системи керування (СК) приладового навігаційного комплексу (НК), стабілізатора, легких броньованих машин (ЛБМ). Досягнуто підвищення точності та швидкодії вимірювання параметрів руху СК НК сучасних ЛБМ більше ніж у 2 рази. Отримано нові математичні моделі роботи СК стабілізатора, формули, алгоритми, оцінки параметрів руху. Розроблено нову автоматизовану систему керування стабілізатора ЛБМ. Запропоновано новий науковий підхід забезпечення точності елементів, пристроїв системи керування стабілізатора ЛБМ.

Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення нового термоанемометричного витратоміра (ТАВ) (патент України), теоретичні засади дослідження температурного поля біопалива. Підвищено точність у 2 рази (до 1,5 %) у порівнянні з відомими роботами (3 %), підвищено швидкодію у 10 разів.

Науково-теоретичні дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення інерціальної навігаційної системи (НС) авіаційної гравіметричної системи (АГС). Досягнуто підвищення точності та швидкодії вимірювання навігаційних параметрів НС АГС сучасних рухомих об’єктів більше ніж у 2 рази. Отримано математичні рівняння поведінки елементів системи стабілізації (важеля натяжувателя та інших), формули, алгоритми оцінки амплітуд коливань. Удосконалено автоматизовану систему керування (СК) НС АГС. Запропоновано новий науковий підхід забезпечення точності елементів, пристроїв і систем керування НС АГС.

Наукові теоретичні та експериментальні дослідження для одержання нових знань про закономірності розподілу гравітаційних аномалій Землі

Досліджено можливість та доцільність використання в якості гравіметра діагностичного комплексу (ДК) нового гіроскопічного вимірювача прискорень (ГГ). Отримано математичну модель руху ГГ у загальному випадку руху основи. Досліджено поведінку ГГ при гармонійній дії збурення та у статичному режимі роботи, надано рекомендації по збільшенню точності вимірювань. Проведено дослідження поведінки ГГ у разі найбільш несприятливих резонансних режимів за допомогою ЦОМ.