Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС

Розроблено комплекс рішень, що спрямовані на вдосконалення математичного та програмного забезпечення автоматизованого моніторингу об’єктів навколишнього середовища за рахунок розширення математичних методів розв’язання спеціалізованих задач предметної області, покращення показників швидкодії обміну інформацією між компонентами системи та оптимізації використання пам’яті.
Запропоновано універсальне рішення програмного забезпечення моніторингу навколишнього середовища у вигляді узагальненої структури Intelligent GIS (різновиду просторової системи підтримки прийняття рішень) з визначеними та вдосконаленими програмними засобами реалізації всіх складових частин. Створено програмний інструментарій розробки оптимальних за критеріями ресурсоємності прикладних продукційних систем за рахунок розширення оболонки CLIPS Treat алгоритмом співставлення зі зразком та додатковими засобами визначення ресурсів пам’яті та часу. Розширено реалізований в ArcGIS метод сплайнів можливостю моделювання тривимірних поверхонь на основі сплайнів Безьє. Запропоновано швидкодіючі алгоритми розв’язання інтегральних рівнянь типу Вольтера, які необхідні для дослідження динамічних систем з непараметричними динамічними характеристиками, на основі врахування властивостей виродженості ядер з забезпеченням незмінної кількості операцій на кожному обчислювальному кроці. Розроблено паралельні алгоритми розв’язання оберненої задачі міжсвердловинної томографії, які враховують широкий діапазон вимог до точності отриманих розв’язків та ефективності міжпроцесорних взаємодій при розв’язанні на багатопроцесорних комп’ютерних системах (в основу покладено метод регуляризації Тихонова). Розроблено програмний комплекс автоматизації моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС.
Розробка відповідає світовому рівню. Результати роботи впроваджено на підприємстві ПАТ „Центральний гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Кривий Ріг для використання в автоматизації процесу моніторингу екологічних наслідків масових промислових вибухів у кар’єрах і їх впливу на стан ґрунтових вод в зоні впливу підприємства.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2859.pdf730.07 КБ