Про сайт

НА WEB-САЙТІ НАДАЮТЬСЯ ЗВІТИ ВИКОНАННЯ РОБІТ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ПО ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМКАМ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Створення теплофізичних засад проектування теплообмінних пристроїв на двофазних теплопередавальних елементах для енергозбереження у вентиляційних системах будівель

Розроблено та створено дослідні зразки плоско-овальних термосифонів (ТС) з неповним поперечним прямокутним та гофрованим оребренням, а також зразки круглих ТС з внутрішніми інтенсифікаторами теплообміну в зоні нагріву (ЗН). Вони призначені для роботи в теплообмінних пристроях (ТОП) утилізаторах теплоти вентиляційного повітря. Було показано, що найбільш оптимальним теплоносієм для ТС, що працюють в умовах, характерних для вентиляційних систем, з точки зору температури кипіння та безпечності використання є фреон R134a.

Ексергетичне обгрунтування нестаціонарних режимів та характеристик комбінованого тепло- та холодозабезпечення енергоефективних будівель на основі теплонасосних систем

Розроблено та удосконалено методологічне, математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення для обґрунтування структури, параметрів, режимів роботи систем тепло- та холодозабезпечення енергоефективних будівель на основі теплонасосних установок з урахуванням нестаціонарних процесів та на основі методів ексергетичного аналізу.

Нове покоління високоефективних електромеханічних систем електричних транспортних засобів з векторно-керованими двигунами, які не містять рідкоземельних матеріалів

Набула розвитку теорія і практика високоефективних електромеханічних систем з тяговим електроприводом на базі асинхронних і синхронних реактивних двигунів , які не використовують рідкоземельні постійні магніти, що дозволяє подолати проблему їх обмеженої доступності.

Електрохімічні системи визначення оксиду азоту (ІІ) для моніторингу повітряного середовища та для використання в медико-біологічних дослідженнях

Отримано наукові знання щодо кінетичних ускладнень прямого електрохімічного окиснення оксиду азоту на модифікаціях металів та термодинамічно доведена можливість окиснення оксиду азоту гомогенною йод-йодатною медіаторною редокс-системою у водному розчині, кінетична доцільність чого доведена експериментально завдяки виявленій ексклюзивній селективності напівпровідникового діоксиду титану на поверхні титанової основи до реакції відновлення галогенового медіатора.

Удосконалення електронної платформи та випробування льотної моделі університетського наносупутника PolyITAN-3- PUT формату Cubesat для пошуку природних ресурсів Землі

Роботу присвячено удосконаленню підсистем та випробуванню університетського наносупутника (НС) формату Cubesat шляхом розробки, моделювання та дослідження службових підсистем для забезпечення корисного навантаження - оптико-електронного сканера зі здатністю зйомки поверхні Землі в видимому діапазоні світла з розрізненням від 15м до 30 м при функціонуванні його на орбіті з висотою від 400 км до 700 км, силами студентів, магістрантів, аспірантів та наукових співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В контексті роботи отримано наступні основні результати:

Сценарне моделювання критичних змін еколого-економічного стану тимчасово окупованих територій, як фактору національної безпеки України, на основі супутникових даних

В ході виконання НДР створено інформаційну систему моніторингу змін наземного покриву територій на основі супутникових даних. Систему інтегровано до складу Інформаційно-аналітичного ситуаційного центру КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Розроблено комплекс методів та моделей, на підставі яких проводиться оцінка ступеню трансформації типів наземного покриву, ідентифікуються критичні зміни, проводиться їхня класифікація за видом трансформації. Методи, які використовуються для ідентифікації трансформацій:

Фізичні основи створення каркасних металокерамічних композитів із субмікронним зерном для забезпечення екстремально високих балістичних характеристик

На підставі результатів досліджень із застосуванням комплексу сучасних методів фізичного матеріалознавства вперше розвинуті наукові уявлення щодо закономірностей формування структури, фазового складу та фізико-механічних властивостей каркасних металокерамічних композитів на основі карбіду вольфраму з багатокомпонентною зв’язкою з високоентропійного сплаву (ВЕС) під час швидкісного електронно-променевого та індукційного спікання, які будуть відігравати важливу роль у поглибленні уявлень щодо процесів формування структури в дисперсних гетерогенних системах.

Наукові основи розширення фонду джерел водозабезпечення населення, усунення загроз національній безпеці України в екологічній сфері

В об’ємі роботи проведено аналіз водозабезпечення жителів Донецької області, інших регіонів України природними та антропогенними джерелами води, придатними для подальшої обробки, визначено хімічний склад вод різноманітного походження, визначення можливості їх додаткової обробки для надання споживчих властивостей.

Структурно-фазові механізми керування комплексом поверхневих властивостей конструкційних і функціональних сплавів комбінованими тепловими, йонними та деформаційними впливами

Доведено перспективність використання комбінованих теплових, йонних та деформаційних впливів у якості інструменту цілеспрямованої модифікації структурно-фазових станів приповерхневої області широкого класу конструкційних і функціональних металевих матеріалів для збільшення довговічності, якості і надійності деталей, виробів і конструкцій транспортного машинобудування та медицини. Досліджено сталі 40Х13, 08Х18Н10, 9Г2ФA, алюмінієві сплави АМг6, Д16, кобальтовий сплав Co-Cr-Mo-W, латунь ЛС59-1, титановий сплав ВТ6, багатокомпонентні сплави Fe81B7Si1P10Cu1, CrMnFeNi2CoCu тощо.

Сторінки