Методи та системи управління безпроводовими сенсорними мережами із мобільними сенсорами, телекомунікаційними наземними вузлами та аероплатформами у зоні надзвичайної ситуації

Методи та системи управління безпроводовими сенсорними мережами із мобільними сенсорами, телекомунікаційними наземними вузлами та аероплатформами у зоні надзвичайної ситуації

Метою роботи є розробка методології та технічних пропозицій щодо забезпечення надійним зв’язком і своєчасною та якісною інформацією пошуково-рятувальних робіт в зоні надзвичайної ситуації на основі застосування безпроводових сенсорних мереж із мобільними сенсорами, телекомунікаційних наземних вузлів та аероплатформ і ефективного управління ними із одночасним забезпеченням структурно-функціональної зв’язності мобільних сенсорів в умовах їх швидкого та непередбачуваного переміщення.

Система керування навігаційного комплексу легких броньованих машин

Система керування навігаційного комплексу легких броньованих машин

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення системи керування (СК) приладового навігаційного комплексу (НК), стабілізатора, легких броньованих машин (ЛБМ). Досягнуто підвищення точності та швидкодії вимірювання параметрів руху СК НК сучасних ЛБМ більше ніж у 2 рази. Отримано нові математичні моделі роботи СК стабілізатора, формули, алгоритми, оцінки параметрів руху. Розроблено нову автоматизовану систему керування стабілізатора ЛБМ. Запропоновано новий науковий підхід забезпечення точності елементів, пристроїв системи керування стабілізатора ЛБМ.

Методологія багатокласової діагностики складних просторових об‘єктів

Прогнозування зміни напружено-деформованого стану

На основі методів багатокласового розпізнавання та інформаційних технологій, методів оцінювання та прогнозування зміни технічного функціонального стану об‘єктів розроблено методологію багатокласової діагностики складних просторових об‘єктів зі зварними та/чи заклепковими з‘єднаннями елементів за появи та розвитку багатоосередкових пошкоджень.

Методи та засоби оптимального керування гідроагрегатами ГЕС, енергоблоками ТЕС та ВДЕ при зміні частоти та перетоків потужності в об’єднаній енергосистемі

Однолінійна схема розробленої динамічної моделі ОЕС України

Розроблено метод синтезу оптимальних регуляторів багатовимірних, нелінійних систем, які здатні в режимі реального часу вирішувати задачі загальносистемного керування перехідними режимами об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС), враховуючи обмеження на ресурси засобів регулювання та допустимі межі відхилення режимних параметрів шляхом прогнозування векторів майбутніх станів нелінійної системи з подальшою квадратичною оптимізацією з заданими обмеженнями

Динамічні моделі енергетичних потоків будівлі в контексті функціонування інженерних систем та ділової активності користувачів

Дослідний стенд дослідження активностей споживача

Функціонал Smart Houme має певні обмеження серед яких неможливість аналізувати активність мешканців, визначення її впливу на енергоспоживання, розпізнавання фізичного стану користувача за його активностями. Рішень, які б були в змозі вирішити дану проблему на сьогодні немає. Одним з підходів є застосування аналізу активностей бінарних сенсорів руху. Перевагою такого підходу є дешевизна реалізації та забезпечення конфіденційності даних мешканців. Система функціонує у реальному часі.

Розробка та дослідження системи живлення зрідженим газом в перегрітому стані для двигунів внутрішнього згорання

Зовнішній вигляд лабораторного стенда та фото робочої для дослідження процесу впорскування зрідженого газу

Запропоновано нове технічне рішення, яке забезпечує покращення та спрощення процесу сумішоутворення за рахунок використання ефекту вибухового скипання палива («flashboiling») при його подачі у перегрітому стані. Виготовлено експериментальний зразок розробленої системи живлення двигуна зрідженим газом в рідкому стані, яка дозволяє поліпшити енергетичні та екологічні показники двигуна, зменшити споживання дорогого традиційного палива і залучити до паливного фонду дешеві екологічно чисті газові палива.

Комплексні системи енергозабезпечення автономних об’єктів на базі використання відновлюваних джерел енергії

. Дослідний зразок мобільної автономної системи електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів та буферного акумулятору енергії потужністю 100 Вт

Розроблено систему автономного електроживлення локального об’єкта з використанням фотоелектричної установки та буферних акумуляторів енергії, яка дозволяє балансувати виробіток та споживання електроенергії.

Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику; прикладне дослідження

Результати моніторінгу процесу функціонування замкненої системи оборотного водопостачання для штатних (а) та нештатних ситуацій (б).

Запропоновано алгоритмічний інструментарій системного оцінювання та прогнозування гарантованого функціонування СТС, основу якого становить інформаційна платформа технічної діагностики. Алгоритмічний інструментарій гарантованого функціонування СТС реалізує пропоновану концепцію і стратегію розв’язання проблеми гарантованого функціонування СТС в умовах впливу дестабілізуючих факторів ризику та невизначеностей різної природи при залученні принципу своєчасного виявлення причин і запобігання переходу у нештатний режим з оцінюванням ресурсів допустимого ризику для показників функціонування СТС.

Розроблення енергоефективного процесу високотемпературного оброблення сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах

Сформульовано фізичну та математичну моделі динаміки щільного руху сипкого середовища та теплоелектричного стану шахтної однофазної електропечі під час високотемпературного термооброблення вуглецевого матеріалу, на підставі яких розроблено відповідні дискретну та континуальну числові моделей фізичних полів електрокальцинатора з урахуванням щільного руху сипкого середовища та хімічної взаємодії.

Розроблення енергоефективного процесу високотемпературного оброблення сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах

а – геометрична модель для прогнозування руху сипкого матеріалу	б – вісесиметрична геометрична модель	в – дискретизована вісесиметрична модель

Сформульовано фізичну та математичну моделі динаміки щільного руху сипкого середовища та теплоелектричного стану шахтної однофазної електропечі під час високотемпературного термооброблення вуглецевого матеріалу, на підставі яких розроблено відповідні дискретну та континуальну числові моделей фізичних полів електрокальцинатора з урахуванням щільного руху сипкого середовища та хімічної взаємодії.

Сторінки