Дичка І.А.

Розроблення та дослідження методів обробки, розпізнавання, захисту та зберігання медичних зображень в розподілених комп’ютерних системах

Результатом проєкту є створення методів оброблення, розпізнавання та захисту медичних зображень. Зокрема, при створенні методів оброблення та розпізнавання медичних зображень розроблено метод сегментації медичних зображень, отриманих за допомогою медичної апаратури, з виділенням об’єктів, що представляють інтерес для цілей діагностики, та метод навчання нечітких нейронних мереж. Розроблено ефективні методи класифікації об’єктів на медичних зображеннях.

Розроблення та дослідження високоефективних архітектур спеціалізованих комп’ютерних систем для реалізації обчислень у скінченних полях

Розроблено модифікований віконний метод піднесення до степеня елементів поля GF(p), чотири алгоритми реалізації цього методу та відповідне програмне забезпечення. Ідею запропонованого методу можна застосовувати для задачі скалярного множення точки еліптичної кривої над довільним скінченним полем.

Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних

Розроблено новий узагальнений метод ущільнення алфавітно-цифрових даних при їх поданні у графічно-кодованій формі, який порівняно з відомими статистичними методами для повідомлення обсягом до 2 тис. символів забезпечує зростання ступеня ущільнення даних на 12-20%. Розроблено новий метод підвищення надійності зберігання та зчитування графічно-кодованих даних, що ґрунтується на застосуванні коректувального коду Ріда-Соломона, який дозволяє на порядок знизити обчислювальну складність процесу декодування зчитуваної інформації.