Наноматеріали

Дослідження динамічних властивостей новітніх напівпровідникових наноматеріалів і нанокомпонентів

1. Номер державної реєстрації теми - № 0113U000389, НТУУ «КПІ» - 2630-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Конструкція контейнера для розміщення активного завантаження

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000649, НТУУ «КПІ» - 2549 - п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф., чл. – кор. НАН України Корнілович Б.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)

Електронна мікрофотографія електроосадженого кремнію

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U000297, НТУУ «КПІ» – 2519 ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000774, НТУУ «КПІ» - 2428-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Нанодисперсні оксиди металів: синтез, структура, фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування.

Одержано зразки метанталату калію у вигляді порошків з розмірами частинок 80-90 нм, які мають властивості сегнетоелектрика. Такий матеріал може бути використаний в сучасній оптоелектроніці.

Закономірності формування нанокрісталічної структури та механічних властивостей в сплавах заліза під час інтенсивної пластичної деформації.

1. Номер державної реєстрації - 0109U000407
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Білоцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні та експериментальні дослідження морфології та оптичних властивостей фотохімічно/термічно синтезованих нанорозмірних частинок з характерними спектрами поверхневого плазмонного резонансу

розташування гексагональних, переважно орієнтованих ділянок поблизу вершин двох типових пірамідальних піків

1.Номер державної реєстрації теми – 0109U001600
2.Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3.Cуть розробки, основні результати