Методи оцінки та забезпечення необхідного рівня технічної безпеки роботи спеціалізованих багатопроцесорних систем управління

Метою роботи є розробка методів та засобів визначення ймовірності переходу реконфігуровної багатопроцесорної системи (БС) управління складним об’єктом у небезпечний стан та підвищення вірогідності результатів роботи системи. Під час експлуатації помірі виходу з ладу процесорів БС може перейти у небезпечний стан ( стан, коли не може бути реалізована хоч би одна з функцій управління, без якої об’єкт управління переходить у небезпечний стан). Запропоновано методи розрахунку ймовірності виникнення такої ситуації у двох напрямках: коли множина векторів небезпечних станів системи відома та коли – ні. Методи базуються на виконанні статистичних експериментів з моделями поведінки БС у потоку відмов. Виведено відповідні формули, дано їх теоретичне обґрунтування. Запропоновано метод організації взаємо тестування процесорів у БС для 3- та4-відмовостійких n-процесорних БС. Верше у світовій практиці число тестуючи процесорів менше числа відмов, що допускається. Метод базується на новому конструктивно-регулярному діагностичному графі та подальшому аналізі результатів. Показано, що загальна кількість взаємоперевірок не перевищує величини 2n+2, що декілька разів менше відомих методів. Для виконання статистичних експериментів необхідно мати джерело векторів стану БС. Запропонована конкретна схема генератора псевдовипадкових двійкових векторів, що відповідає всім необхідним вимогам, зокрема генератор повинен бути швидкодіючим, рівноваговим та керованим.
Для аналізу наслідків збоїв запропоновані моделі ймовірностей значень сигналів на виходах цифрових пристроїв. Властивістю запропонованої моделі є можливість комплексного врахування як спотворень на входах пристрою, так і збоїв у самому пристрою. Моделі враховують структуру цифрових пристроїв та фізичну природу спотворень даних. На основі моделей запропоновано методи зменшення обсягу обчислень достовірності функціонування комп’ютерних пристроїв та методи оптимізації пристроїв з метою підвищення достовірності їх функціонування.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2808.pdf204.22 КБ