математичне моделювання

Формалізація комплексних методів нелінійного аналізу та оптимального керування складними розподіленими системами різної природи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U001520
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання)
Д.ф.-м.н., доцент Касьянов П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Розроблено методично-алгоритмічний інструментарій системного моделювання напруженого стану зсувонебезпечних схилів, що реалізує нові концепцію і стратегію розв’язання оберненої задачі забезпечення стійкого місця розташування будівель та споруд на зсувонебезпечних територіях в умовах дестабілізуючих факторів деградації ґрунтових масивів.

Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів

Об'єкт дослідження - направлена кристалізація з розплаву частково прозорих матеріалів. Предмет дослідження - математичні моделі радіаційно-кондуктивного та радіаційно-конвективного теплообміну. Розроблені математичні моделі та методики чисельного розв'язку задач радіаційно-конвективного теплообміну з урахуванням впливу домішок у розплаві на коефіцієнт поглинання та селективності оптичних властивостей напівпрозорих кристалу та розплаву.

Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу

Запропоновано новий двокроковий метод інтелектуального аналізу даних, що поєднує теорію мереж Байєса та регресійного аналізу. Метод грунтується на двох множинах математичних методів. Перша множина призначена для побудови топології мережі Байєса та формування ймовірнісного висновку, на основі якого будується прогноз-рішення. Друга множина призначена для створення регресійної моделі із використанням логістичної функції зв’язку, на основі якої обчислюється оцінка прогнозу.

Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку

Розроблено інформаційну платформу сценарного аналізу у вигляді математичного забезпечення вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів стратегічного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

Даний проект присвячений одному з актуальних напрямків розвитку приладобудування – підвищенню комплексної ефективності функціонування інфрачервоних (ІЧ) оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС).

Робота над проектом складалась з трьох взаємопов’язаних функціональних блоків:

-  математичне моделювання процесів перетворення інформації в ІЧ ОЕСС, пошук найважливіших ланок системи, дослідження поведінки інформаційної системи в різних умовах та за різних впливів;

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

Основна ідея роботи полягає в досягненні поставленої мети за рахунок  істотного покращення характеристик систем курсу та вертикалі за рахунок використання акселерометрів на поверхнево акустичних хвилях, що в поєднанні з сучасними методами оброблення вимірювальної інформації та метрологічного забезпечення дозволяє створити якісно нові системи курсу та вертикалі, що відповідають жорстким вимогам сучасної авіаційної техніки.

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

В роботі розглянуті характеристики, властивості телекомунікаційних пристроїв (ТКП), елементної бази, методів та засобів моделювання і проектування на основі сучасних багатошарових технологій реалізації елементної бази ТКП LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic, кераміка низькотемпературного відпалювання) та LCP (Liquid Crystal Polymer, рідкокристалічні полімери) і матеріали з від’ємними μ та ε (метаматеріалів). Проаналізовані методи, сучасні системи моделювання і проектування приймачів-передавачів та складових частин в діапазоні 5...100 ГГц.

Розроблення математичних моделей для інформаційних технологій в недетермінованих та детермінованих складних технічних системах

При  вирішенні багатьох прикладних задач зустрічаються процеси пов'язані з необхідністю урахування властивостей стохастичних гетерогенних систем. Такі проблеми постійно виникають у ряді провідних галузей промисловості — хімічній, нафтопереробній, будматеріалів, харчовій та інших, де важливе місце займають гідромеханічні процеси пов’язані з розділенням при урахуванні неоднорідності.

Створення узагальненої дискретної моделі процесів формування полімерних виробів з урахуванням напружено-деформованого стану конструктивних елементів машин при складному термосиловому навантаженні

Розроблена універсальна дискретна математична модель неізотермічного руху полімерних середовищ в каналах переробного обладнання в процесах плавлення, температурної гомогенізації та формування з урахуванням впливу деформації конструктивних елементів обладнання, що базується на рівняннях механіки суцільних середовищ. Реалізацію моделі здійснено на базі моментної схеми методу скінченних елементів з застосуванням 9-точкового елементу.

Сторінки