Науки про життя

Розробка технології ехоскринінгу новонароджених для діагностики захворювань органа слуху

Макет тракту генерації стимулів на основі DSP-процесора TMS320VC5510 фірми Texas Instruments (у складі оціночного модуля Starter Kit типу C5510 DSK)

Запропоновано нову комплексну математичну модель органа слуху людини, яка враховує структурно-фізіологічні властивості вуха новонародженої дитини, що дозволило провести моделювання об’єкту дослідження та відтворити процедури проходження і генерації в ньому ехо-сигналів отоакустичної емісії. Визначено шляхи удосконалення та синтезовано нову патентоспроможну структуру ехоскринера, що досягається шляхом реалізації бездротового інтерфейсу, застосування сучасних DSP технологій, аудіокодека, функціональних перетворювачів та розроблення необхідного програмного забезпечення.

Моделювання ціноутворення та розробка прогнозних цінових моделей в ПЕК України

Зроблені узагальнення, визначені організаційно-економічні механізми функціонування та проведено алгоритмічний опис процесів, які відбуваються на ринку ПЕК. Запропоновано теоретично-методологічні положення, які комплексно визначають особливості, структуру, систему ціноутворення паливно-енергетичного комплексу України, а також найбільш прийнятну модель його функціонування по характеру і ступеню державного впливу. На основі зібраних аналітичних та інформаційних матеріалів стосовно динаміки цін в ПЕК України проведений аналіз, визначені фактори впливу на формування цін в ПЕК України.

Офтальмологічний рефрактометр для трансплантації штучних абераційних кришталиків та підбору абераційних контактних лінз

Макет вимірювача абераційної рефракції ока - загальний вигляд установки

Для здійснення корекції абераційних вад зору спеціальними контактними лінзами чи імплантованими кришталиками необхідна інформація про абераційну складову рефракції ока. Потребу в такій інформації можна задовольнити за допомогою пристрою, який функціонує за модифікованим тіньовим методом Фуко.

Сторінки