Водоочищення

Наукові основи розширення фонду джерел водозабезпечення населення, усунення загроз національній безпеці України в екологічній сфері

В об’ємі роботи проведено аналіз водозабезпечення жителів Донецької області, інших регіонів України природними та антропогенними джерелами води, придатними для подальшої обробки, визначено хімічний склад вод різноманітного походження, визначення можливості їх додаткової обробки для надання споживчих властивостей.

Каталітичні системи на основі нанорозмірних оксидів металів для специфічних методів очищення стічних вод

Отримано дослідні зразки новітніх каталізаторів та фотокаталізаторів на основі вперше синтезованих нанорозмірних оксидів металів, визначено кінетичні закономірності перебігу окисно-відновних процесів за їх участю у забруднених водних середовищах. Встановлено експериментальні залежності ступеня фотокаталітичного очищення модельних стічних вод від природи забрудника та його концентрації. Обґрунтовано технологічні параметри проведення рідиннофазних окисно-відновних процесів очищення стічних вод від полютантів різного походження.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт

Створено новітню ресурсозберігаючу технологію переробки відходів виробництва у товарний продукт. Отримано комплексний алюміній- та ферумвмісний з домішками титану коагулянт, який є вихідним реактантом у технології водоочищення.

Біотехнологія очищення стічних вод різноманітного походження з одночасним одержанням електрики

Розроблена і впроваджена на очисних спорудах Славутського солодового заводу в м. Славута багатоступенева анаеробно-аеробна технологія очищення стічних вод, яка передбачає використання біореакторів, устаткованих носіями з полімерних волокон з іммобілізованими на них гідробіонтами, що дозволяє витримувати великі коливання концентрацій забруднень на вході, інтенсифікувати процес очищення у 2-5 разів, знизити ймовірність спухання вільно плаваючого активного мулу, забезпечувати більш високу якість очищеної води, збільшити концентрацію біомаси.

Створення маловідходної технології баромембранного очищення мінералізованих вод

Вивчено процеси освітлення низькомінералізованих та морських вод з використанням додаткових реагентів. Встановлено можливість використання та ефективність в процесах освітлення різних типів коагулянтів та флокулянтів, відібрані найбільш придатні з них для освітлення низькомінералізованих, визначено оптимальні дози реагентів, умови їх використання, встановлено лімітуючі фактори, що визначають ефективність знебарвлення з допомогою хімічних реагентів. Вивчено процеси реагентного пом'якшення вод цього типу.

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

Робота спрямована на створення наукових засад процесів опріснення та очищення високомінералізованих вод без утворення рідких відходів, на розробку комплексної технології кондиціонування води, що передбачає пом’якшення та знесолення води, її знезараження та стабілізацію щодо накипоутворення для забезпечення потреб комунальних господарств та промислових підприємств.

Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену

Узагальнення інформації щодо природних та антропогенних шляхів та причин надходження сполук арсену в природні води. Встановлення переважних форм перебування сполук арсену в водному середовищі. Проведення порівняльного аналізу та узагальнення існуючої інформації щодо новітніх методів та матеріалів для глибокого видалення арсену з води.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

Встановлення основних закономірностей процесу утилізації токсичних металовмісних осадів коагуляційного водоочищення стічних вод, забруднених барвниками, поверхнево-активними речовинами та іншими органічними сполуками, шляхом кислотної та окисної обробки цих осадів зі знешкодженням токсичних полютантів з частковим або повним (в рециклі) поверненням коагуляційних реактантів у процес водоочищення. За результатами досліджень розроблено технологію ресурсозберігаючого очищення стічних вод та проведено дослідно-промислові випробування на реальних стічних водах .