Бобир М.І.

Розробка методу прогнозування несучої здатності та температуростабільності силових платформ космічних апаратів

Вперше розроблена імітаційна модель, яка враховує змінні температурні градієнти, схему армування багатошарових ПКМ за умов складного динамічного та вібраційного навантаження. Вперше розроблена феноменологічна модель розсіяного руйнування анізотропних конструкційних матеріалів з врахуванням основних термосилових параметрів експлуатаційного навантаження та коефіцієнта анізотропії. Розроблена нова методика оцінки міцності болтового з’єднання композитних панелей. Одержана та обгрунтована формула для оцінки коефіцієнта концентрації напружень для цього типу з’єднань.

Розробка технології та обладнання для профілювання гвинтоподібних та ребристих труб та створення високоефективних теплообмінників

Робота спрямована на створення високоефективних регенераторів теплоти газотурбінних установок (ГТУ) газотранспортної системи України. Для регенераторів теплоти ГТУ пропонується використовувати високоефективні поверхні теплообміну із труб гвинтоподібного профілю з високими теплоаеродинамічними характеристиками, що забезпечить зниження масогабаритних показників на 30-40% в порівнянні з теплообмінниками із гладких круглих труб та підвищення К.К.Д. ГТУ з 18—25% до 38-41%.

Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Основний результат роботи полягає в розробці узагальнюючих феноменологічних моделей пошкоджуваності для анізотропних КМ за умов статичного та циклічного
навантажень.

Розробка методу прогнозування ресурсу конструктивних елементів крила літака на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень

Основний результат роботи полягає у якісній та кількісній оцінці комплексного впливу експлуатаційних і конструкційно-технологічних факторів (геометричних розмірів та ступеня пластичного деформування матеріалу) на параметри циклічної міцності елементів силової конструкції літаків з функціональними отворами на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень .

Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Основний результат роботи полягає в розробці нових фізичних рівнянь теорії циклічної пружно-в’язко-пластичності при складному технологічному та експлуатаційному термосиловому навантаженні; методів теоретико-експериментального розрахунку ресурсу експлуатації виробів нової техніки та визначення залишкового ресурсу відповідальних високонавантажених елементів конструкцій різного призначення машинобудівного комплексу на стадії їх експлуатації.

Розроблення нових феноменологічних моделей та узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів з врахуванням пошкоджуваності

Запропоновано нові теорії розрахунку ефективних напружень в металевих та композиційних (КМ) конструкційних матеріалах при складному пружнопластичному статичному і малоцикловому деформуваннях на основі концепції тензорів пошкоджуваності та з врахуванням функції пошкоджуваності. Отримано інваріанти тензорів і девіаторів пошкоджуваності та функції пошкоджуваності при пружнопластичному деформуванні конструкційного КМ, які враховують кінетику накопичення розсіяного руйнування від його зародження порогового значення до руйнування (на стадії зародження макротріщини).