Лисенко О.М.

Багатоканальний тепловізійно-телевізійний комплекс пошуку-виявлення із завадостійким швидкісним інтерфейсом передачі даних

Розроблено багатоканальний комплекс із завадостійким швидкісним трактом передачі даних шляхом фізичної та інформаційної інтеграції тепловізійного і телевізійного каналів (відповідно ТПК та ТВК). Запропоновано два варіанти побудови структурно функціональних організацій комплексу з реалізацією багатоканальних інтерфейсів передачі відеоданих на основі спеціалізованих мікросхем серіалізаторів десеріалізаторів та на базі технології Gigabit Ethernet, які дозволяють реалізувати надійну завадостійку передачу даних зі швидкістю потоку (1–3,3) Гбіт/с на відстань від 15 м до 100 м.

Портативна система автоматичного відслідковування об’єктів на відеопослідовностях

Розроблено портативну систему автоматичного візуального відслідковування об’єктів на послідовності зображень підвищеної надійності та швидкодії, яка забезпечує знаходження траєкторії руху заданого об’єкта на відеопослідовності та визначення його координат на кожному кадрі. Підвищення ефективності системи досягнуто шляхом розробки і вдосконалення методів відслідковування та структурно-функціональної організації вбудованих програмно-апаратних засобів її реалізації на процесорному ядрі ARM Cortex-A.

Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій

На основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій розроблено вимірювальний та обчислювальний тракти портативної мультифункціональної системи об’єктивного слухового скринінгу, призначеної для діагностування на ранній стадії порушень слуху у дитячого контингенту обстежуваних, в тому числі немовлят, методами багаточастотної тимпанометрії, акустичної рефлексометрії та отоакустичної емісії.

Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху

Запропоновано нову запатентовану структуру DSP-аудіометричного засобу та розроблено на її базі нову Simulink-модель аудіометричного каналу, яка забезпечує синтез та відтворювання тонального (в діапазоні від 125 Гц до 16 кГц), широкосмугового та вузькосмугового тестових стимулів, а також реалізацію ряду надпорогових аудіологічних процедур (тести Фаулера, Люшера, індекса малих приростів інтенсивності – ІМПІ й Штенгера).

Розробка технології ехоскринінгу новонароджених для діагностики захворювань органа слуху

Запропоновано нову комплексну математичну модель органа слуху людини, яка враховує структурно-фізіологічні властивості вуха новонародженої дитини, що дозволило провести моделювання об’єкту дослідження та відтворити процедури проходження і генерації в ньому ехо-сигналів отоакустичної емісії. Визначено шляхи удосконалення та синтезовано нову патентоспроможну структуру ехоскринера, що досягається шляхом реалізації бездротового інтерфейсу, застосування сучасних DSP технологій, аудіокодека, функціональних перетворювачів та розроблення необхідного програмного забезпечення.