(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (135) | E (13) | F (9) | G (2) | H (12) | I (28) | J (1) | K (1) | L (3) | M (34) | N (5) | O (4) | P (14) | R (25) | S (27) | T (75) | U (2) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (8) | В (14) | Г (12) | Д (41) | Е (7) | З (15) | И (36) | К (15) | Л (2) | М (80) | Н (22) | О (22) | П (45) | Р (345) | С (93) | Т (55) | У (13) | Ф (34) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж admin.report Срд, 08/16/2017 - 15:44
Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:34
Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:43
Теоретические и технологические принципы управления специальными свойствами высоколегированных сплавов для литых деталей особо ответственного назначения admin.report Птн, 06/24/2016 - 13:24
Теоретические и экспериментальные исследования морфологии и оптических свойств фотохимически / термически синтезированных наноразмерных частиц с характерными спектрами поверхностного плазмонного резонанса editor2 Срд, 07/06/2016 - 21:10
Теоретические и экспериментальные основы создания нового класса сенсоров терагерцового диапазона admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:27
Теоретические основы обработки дискретных функций с модульным аргументом и использование их для мониторинга биотелеметрических показателей человека в чрезвычайных ситуациях editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:04
Теоретические основы построения мобильных систем широкополосного радиодоступа миллиметрового диапазона волн editor2 Птн, 07/08/2016 - 17:49
Теоретическое обоснование принципов построения диагностической медицинской техники и технологий ее применения admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:59
Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначення admin.report Птн, 06/24/2016 - 13:24
Теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом та використання їх для моніторингу біотелеметричних показників людини в надзвичайних ситуаціях editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:04
Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль. editor2 Птн, 07/08/2016 - 17:49
Теоретичні та експериментальні дослідження морфології та оптичних властивостей фотохімічно/термічно синтезованих нанорозмірних частинок з характерними спектрами поверхневого плазмонного резонансу editor2 Срд, 07/06/2016 - 21:10
Теоретичні та експериментальні основи створення нового класу сенсорів терагерцового діапазону admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:27
Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем admin.report Срд, 07/06/2016 - 20:55
Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем admin.report Срд, 07/06/2016 - 20:55
Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:59
Теория исследования температурного поля биотоплива нового термоанемометрического расходомера с использованием алгоритмических методов, аппарата искусственных нейронных сетей admin.report Срд, 08/16/2017 - 15:44
Теория ПДС-алгоритмов и создание на ее основе моделей и методов планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:34
Теория структурно-параметрического геометрического моделирования как средство комплексной оптимизации процессов автоматизированного проектирования admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:43
Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:56
Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів admin.report Срд, 06/29/2016 - 14:38
Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів editor1 Втр, 08/14/2018 - 11:52
Тепловизионные системы наблюдения беспилотных авиационных и космических аппаратов editor1 Втр, 08/14/2018 - 11:55
Тепловые и гагазодинамические процессы в сложных вихревых и закрученных потоках admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:56
Тепловые процессы при выращивании неактивированных сцинтилляционных кристаллов admin.report Срд, 06/29/2016 - 14:38
Тепломасообмін при конденсації водяної пари з продуктів згорання на поверхні профільованих оребрених труб. editor2 Втр, 08/14/2018 - 13:55
Тепломассообмен при конденсации водяного пара из продуктов сгорания на поверхности профилированных оребренных труб. editor2 Втр, 08/14/2018 - 13:55
Теплообмін і аеродинаміка складнопрофільованих теплообмінних поверхонь admin.report Чтв, 07/07/2016 - 10:44
Теплообмін та газодинаміка поверхнево-вихорових систем плівкового охолодження лопаток високотемпературних газотурбінних двигунів editor1 Втр, 08/14/2018 - 16:06
Теплообмен и аэродинамика сложнопрофилированых теплообменных поверхностей admin.report Чтв, 07/07/2016 - 10:44
Теплообмен и газодинамика поверхностно-вихревых систем пленочного охлаждения лопаток высокотемпературных газотурбинных двигателей editor1 Втр, 08/14/2018 - 16:09
Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю admin.report Птн, 07/08/2016 - 17:45
Терагерцовая телекоммуникационная система широкополосного радиодоступа с гигабитной пропускной способностью admin.report Птн, 07/08/2016 - 17:45
Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках admin.report Птн, 07/08/2016 - 00:25
Термическая стабильность и эксплуатационная надежность наноразмерных металлических пленок на диэлектриках и проводниках admin.report Птн, 07/08/2016 - 00:25

Сторінки