Розробка та дослідження перспективних мініатюрних енергозберігаючих пристроїв на основі випарно – конденсаційного циклу

Аналіз літературних даних показав, що сучасний стан мініатюризації електронної техніки потребує створення нових малогабаритних систем охолодження, здатних відводити значні теплові навантаження. В межах цієї проблеми було створено теоретичне обґрунтування доцільного використання мініатюрних теплових труб, термосифонів та пульсаційних капілярних теплових труб у системах охолодження для широкого спектру потужних елементів мікроелектронної техніки.

Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену

Узагальнення інформації щодо природних та антропогенних шляхів та причин надходження сполук арсену в природні води. Встановлення переважних форм перебування сполук арсену в водному середовищі. Проведення порівняльного аналізу та узагальнення існуючої інформації щодо новітніх методів та матеріалів для глибокого видалення арсену з води.

Наукові і технологічні основи управління структурою та властивостями ливарних багатокомпонентних сплавів системи Al-Mg.

На основі проведених аналітичних та експериментальних досліджень встановлено взаємозв’язок між хімічним, фазовим та структурним складом, технологічними параметрами обробки та рівнем властивостей ливарних багатокомпонентних сплавів системи Al–Mg.

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

інформаційних та Наноелектронні пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур є новітньою елементною базою телекомунікаційних систем. Запропоновано резонансно-тунельні кристалоподібні структури та пристрої на їх основі з гранично високою спектральною вибірністю Розроблено високоефективні мікросмужкові пристрої обробки сигналів НВЧ діапазону. Для підвищення ефективності використано кристалоподібні структури в режимах резонансне тунелювання - звичайне тунелювання. Спільне використання цих ефектів забезпечує максимальну розв’язку сигналів в смугах пропускання і подавлення.

Нанодисперсні оксиди металів: синтез, структура, фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування.

Одержано зразки метанталату калію у вигляді порошків з розмірами частинок 80-90 нм, які мають властивості сегнетоелектрика. Такий матеріал може бути використаний в сучасній оптоелектроніці.

Структуроутворення в технічних дисперсіях при локальній зміні ліофільно-ліофобного балансу поверхні глин функціональними додатками

Аналіз сучасного стану проблеми вказує, що основною перешкодою для отримання технічних дисперсій зі стабільними литтьовими властивостями, базовими структуроутворюючими компонентами яких є глинисті матеріали, являється неконтрольована зміна фізико-хімічних властивостей поверхні останніх під дією ПАР в процесі збагачення та переробки. Останнє призводить до неадекватного впливу на процеси формування адсорбційно - коагуляційної структури і, як наслідок, непрогнозованої зміни технологічних властивостей дисперсій.

Прикладний системний аналіз та системна інженерія інформаційно-комунікаційних систем

Суть розробки полягає в застосуванні системного аналізу і теорії систем для визначення системного критерію поділу проектів інформатизації на частини не за функціональною ознакою а за загальносистемними ознаками, що дозволяє сформулювати компонентний процес реалізації проектів інформатизації організаційних систем (Орг.С.) як специфікацію чітко визначених дій у вигляді скоординованого виконання послідовних і паралельних операцій по розробці проекту інформатизації Орг.С.

Компонентний процес із загальносистемним критерієм поділу проекту інформатизації на компоненти забезпечує:

Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

Розроблено математичні моделі процесів змішування при неізотермічної течії розплавів полімерних композицій в змішувальних каналах статичного та динамічного типів з урахуванням зміни їх реологічних властивостей від деформаційно-температурного режиму. Розроблено методику та проведено чисельні розрахунки процесів змішування розплавів полімерів з іншими компонентами в змішувальних каналах базових конфігурацій екструзійного та литтєвого обладнання.

Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва.

агальний вигляд натурних втулок різних типорозмірів з матеріалів на основі шліфувальних відходів сталей: а - Р6М5+5%CaF2

Відпрацьовано способи реалізації використання цінної вторинної сировини – шламових відходів інструментального виробництва - сталей Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 для виготовлення ефективних композиційних підшипників ковзання високотемпературного призначення. Розроблені нові ресурсозберігаючі технології синтезу та прецизійної механічної обробки підшипникових композитів з нових матеріалів, що базуються на використанні методів порошкової металургії та наступної фінішної обробки.

Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка

Отримання різних покриттів електронно-променевим випаровуванням у вакуумі є одним із найбільш поширених методів. Проте використання стаціонарного нагрівання при випаровуванні утруднює отримання покриттів із багатокомпонентних матеріалів, а також хімічних сполук, випаровування яких при високих температурах супроводжується термічною дисоціацією.

Сторінки