Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг

Суть розробки полягає у забезпеченні науково-технічної підтримки промислового випуску на Україні кабелів світового рівня на надвисокі напруги, які не випускаються в країнах СНД. Розроблено рекомендації та технічні рішення для оптимізації нової технології виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією на напруги до 330 кВ, зокрема розроблено нові методи оптимізації технології нанесення ізоляції на рухому жилу та методи її наноструктурної вулканізації у камері похилого типу. Нові методи базуються на розробці:

Автоматичне керування теплоенергетичними об’єктами у змінних режимах роботи

Об’єктом розробки є системи автоматичного керування теплоенергетичними процесами, що функціонують в змінних режимах. Предметом розробки є нові методи побудови, алгоритми і структури систем керування, які створені з використанням принципу змінності структури, параметричної оптимізації, пошукових алгоритмів, оперативної корекції керуючих впливів, а також алгоритмів, що дозволяють враховувати існуючі обмеження на керуючі сигнали та керовані змінні.

Розробка методичного, програмного та технічного забезпечення систем діагностики та управління енергетичних парових котлів

Розроблено спеціалізоване алгоритмічне та програмне забезпечення для системи діагностики та управління енергетичними паровими котлами, а саме:

- методику та алгоритм обчислення в реальному часі техніко-економічних показників парових енергетичних котлів;

- методику, діагностичну модель та програмне забезпечення оперативного діагностичного контролю інтенсивності вироблення ресурсу і постоперативної діагностики стану найбільш теплонапружених елементів парових котлів;

Розробка і дослідження рівнорозвинених теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України

Опрацьовування і аналіз існуючої інформації дозволили розробити конструкцію нової сталевої рівнорозвиненої труби гвинтоподібного типу| |із| для використання в якості теплообмінної поверхні повітронагрівачів-регенераторів ГТУ газоперекачуючих агрегатів, які застосовуються на компресорних станціях газотранспортної системи України. Така поверхня має декілька суттєвих переваг: виготовлення на основі дешевої технології – роликове обкочування круглої труби з використанням сипучого середовища або рідини для протитиску всередині труби.

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

Основна ідея роботи полягає в досягненні поставленої мети за рахунок  істотного покращення характеристик систем курсу та вертикалі за рахунок використання акселерометрів на поверхнево акустичних хвилях, що в поєднанні з сучасними методами оброблення вимірювальної інформації та метрологічного забезпечення дозволяє створити якісно нові системи курсу та вертикалі, що відповідають жорстким вимогам сучасної авіаційної техніки.

Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно-програмного комплексу для її реалізації

Метою роботи є створення і впровадження апаратно-програмного комплексу з підвищеною точністю ехолокації  пального в баках вантажних автомобілів та рівня підземних вод через трубні хвилеводи з використанням нормальних хвиль.

Як метод дослідження використано комп’ютерне моделювання ехолокації у хвилеводах на нормальних хвилях, експериментальне моделювання на лабораторному макеті комплексу.

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

В роботі розглянуті характеристики, властивості телекомунікаційних пристроїв (ТКП), елементної бази, методів та засобів моделювання і проектування на основі сучасних багатошарових технологій реалізації елементної бази ТКП LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic, кераміка низькотемпературного відпалювання) та LCP (Liquid Crystal Polymer, рідкокристалічні полімери) і матеріали з від’ємними μ та ε (метаматеріалів). Проаналізовані методи, сучасні системи моделювання і проектування приймачів-передавачів та складових частин в діапазоні 5...100 ГГц.

Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності.

В результаті виконання НДР розроблено комплекс математичних моделей і алгоритмів для оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності. Розроблено та досліджено математичні моделі прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. Визначено  умови, за яких  відповідна задача нечіткої портфельної оптимізації буде задачею опуклої оптимізації та умови, за яких характеристика нечіткого портфеля “оптимальна дохідність – ризик” матиме спадний характер. Досліджено багатокритеріальну задачу оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах.

Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері

Розвиток сучасних технологій в галузі електроніки та складність пристроїв, що проектуються, призводить не лише до збільшення витрат часу на вирішення, але й збільшує ймовірність зриву процедур аналізу із-за накопичення інструментальних та методичних похибок. На існуючому етапі мікромініатюризації все більше фізичних ефектів потребують врахування, що значно ускладнює процес динамічного аналізу об’єктів. Можливість автоматичної адаптації методу вирішення до особливостей задачі дозволяють значно підвищити надійність отримання розв’язку.

Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв’язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань.

База знань з обробки і структуризації природо-мовної інформації, яку здійснює рекурсивний синтаксичний аналізатор, будується на основі нової формальної моделі структурного рівня організації мовного матеріалу, що передбачає рекурсивну схему організації, де чітко визначений елемент рекурсії - базова семантико-синтаксична структура, що описується розширеною моделлю.

Сторінки