Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв’язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань.

База знань з обробки і структуризації природо-мовної інформації, яку здійснює рекурсивний синтаксичний аналізатор, будується на основі нової формальної моделі структурного рівня організації мовного матеріалу, що передбачає рекурсивну схему організації, де чітко визначений елемент рекурсії - базова семантико-синтаксична структура, що описується розширеною моделлю.

Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних.

Запропоновано підхід до створення системи віддаленого збору експериментальних даних у вигляді ієрархічної багаторівневої мережевої мікроконтролерної структури на базі технології вбудованих мікросерверів з стандартизованими апаратними та програмними протоколами інформаційного обміну між рівнями  ієрархії. За результатами досліджень розроблено та виготовлено макет багатоканального інтелектуального логічного сенсора, що реалізує одержання інформації з первинних перетворювачів фізичних величин та підтримку стандарту інтелектуальних сенсорів IEEE-1451.

Мономолекулярні нанопровідники і нанонапівпровідники на основі внутрішньо-допованих діамондоїдів

За допомогою комп’ютерного моделювання було оптимізовано геометрію, розраховано залежність електронних властивостей діамондоїдів від їх розміру; наявності як одного, так і двох різних замісників в молекулі (зовнішнє допування); від заміни атомів вуглецю в певних положеннях діамондоїду (внутрішнє допування) одним та двома гетероатомами.

Розроблення математичних моделей для інформаційних технологій в недетермінованих та детермінованих складних технічних системах

При  вирішенні багатьох прикладних задач зустрічаються процеси пов'язані з необхідністю урахування властивостей стохастичних гетерогенних систем. Такі проблеми постійно виникають у ряді провідних галузей промисловості — хімічній, нафтопереробній, будматеріалів, харчовій та інших, де важливе місце займають гідромеханічні процеси пов’язані з розділенням при урахуванні неоднорідності.

Математичне моделювання процесів формування багатокомпонентних полімерних композиційних матеріалів із застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації

Вирішена важлива народногосподарська задача, пов'язана з розробленням наукових основ направленого застосування  фізичної модифікації у вигляді ультразвукової дії в технології одержання широкого спектру виробів із багатокомпонентних епоксиполімерів, спрямованих на підвищення ефективності  та досягнення ресурсо- та енергозбереження при їх одержанні.

Розробка засад комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних об`єктів.

Структурна схема реалізації комплексного методу експрес-діагностики

Проведено дослідження діагностичних можливостей методів інфрачервоної термографії та транскутанної киснеметрії. За результатами досліджень розроблено та експериментально апробовано новий різновид комплексного методу неінвазивної експрес-діагностики організму in-vivo, який дозволяє виявляти різні патологічні стани організму на ранніх стадіях їх виникнення.

Розробка теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі

Мультифокальні інтраокулярні лінзи

Вирішена наукова проблема розробки теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі. На основі досліджень отримані такі результати:

Отримано наближене рівняння дифракції Френеля, яке використовується при проектуванні оптичних систем на основі теорії дифракції.

Створення узагальненої дискретної моделі процесів формування полімерних виробів з урахуванням напружено-деформованого стану конструктивних елементів машин при складному термосиловому навантаженні

Розроблена універсальна дискретна математична модель неізотермічного руху полімерних середовищ в каналах переробного обладнання в процесах плавлення, температурної гомогенізації та формування з урахуванням впливу деформації конструктивних елементів обладнання, що базується на рівняннях механіки суцільних середовищ. Реалізацію моделі здійснено на базі моментної схеми методу скінченних елементів з застосуванням 9-точкового елементу.

Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту

Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту, котра незалежно від його конструкції та схеми зрізування припуску, включає теорію визначення швидкостей різання при різних кінематичних схемах та теорію визначення товщин зрізу в процесі різання в будь-якій точці леза інструменту. На її основі розроблені нові математичні залежності та методики розрахунку завантаження робочої частини для різних видів інструменту.

Розроблення нових феноменологічних моделей та узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів з врахуванням пошкоджуваності

Запропоновано нові теорії розрахунку ефективних напружень в металевих та композиційних (КМ) конструкційних матеріалах при складному пружнопластичному статичному і малоцикловому деформуваннях на основі концепції тензорів пошкоджуваності та з врахуванням функції пошкоджуваності. Отримано інваріанти тензорів і девіаторів пошкоджуваності та функції пошкоджуваності при пружнопластичному деформуванні конструкційного КМ, які враховують кінетику накопичення розсіяного руйнування від його зародження порогового значення до руйнування (на стадії зародження макротріщини).

Сторінки