Створення електромагнiтних наноприладів діагностування точності технологічної системи виготовлення прецизійних деталей приладів

Прилад “Градієнтомір” для комплексної перевірки зонної точності верстатів з CNC

Створено математичні моделі похибки позиціювання у робочому просторі технологічного обладнання. Наразі встановлено, що просторова похибка позиціювання різального інструмента і деталі є залежною від місця розташування відносно системи координат. Як наслідок, це суттєво впливає на технологічні параметри процесу обробки металів, а також на точність виготовлення деталей надточних приладів.

Моделювання впливу інтеграційних рішень в паливно-енергетичному комплексі на можливості досягнення сталого економічного розвитку територіального утворення

Доведено важливість інтеграційних перетворень у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України в системі забезпечення умов сталого економічного розвитку, які передбачають створення вертикально-інтегрованих багатопрофільних об’єднань. Розроблені методичні підходи до формалізації кількісних показників ефективності інтеграційних рішень із урахуванням екологічних факторів та вихідні положення комплексного оцінювання мікро-, мезо- та макроекономічних переваг інтеграційних процесів у ПЕК.

Моделювання ціноутворення та розробка прогнозних цінових моделей в ПЕК України

Зроблені узагальнення, визначені організаційно-економічні механізми функціонування та проведено алгоритмічний опис процесів, які відбуваються на ринку ПЕК. Запропоновано теоретично-методологічні положення, які комплексно визначають особливості, структуру, систему ціноутворення паливно-енергетичного комплексу України, а також найбільш прийнятну модель його функціонування по характеру і ступеню державного впливу. На основі зібраних аналітичних та інформаційних матеріалів стосовно динаміки цін в ПЕК України проведений аналіз, визначені фактори впливу на формування цін в ПЕК України.

Офтальмологічний рефрактометр для трансплантації штучних абераційних кришталиків та підбору абераційних контактних лінз

Макет вимірювача абераційної рефракції ока - загальний вигляд установки

Для здійснення корекції абераційних вад зору спеціальними контактними лінзами чи імплантованими кришталиками необхідна інформація про абераційну складову рефракції ока. Потребу в такій інформації можна задовольнити за допомогою пристрою, який функціонує за модифікованим тіньовим методом Фуко.

Розробка вимірювальних перетворювачів витрати природного газу з використанням комп’ютерних технологій параметричного моделювання

Робота спрямована на розв’язання задач розроблення сучасних вимірювальних перетворювачів витрат природного газу (ВПВПГ) для: вимірювання витрати та кількості природного газу в системах технологічної підготовки та транспортування природного газу; вимірювання витрати природного газу в комунальному господарстві з метою комерційного його обліку при визначенні величин відшкодувань за надання відповідних послуг; вимірювання витрати природного газу при технічному обліку в технологічному процесі відповідних виробництв.

Моделювання та реалізація твердотільних фільтрів з електричним керуванням їх частоти

Макет 3-резонаторного перестроюваного фільтра з напівпровідниковими варикапами

Твердотільні фільтри з електричною настройкою частоти є ключовими елементами різних багаточастотних систем зв'язку, що мають підвищену завадостійкість і надійність. Вважається, що значна частина перспективних систем зв'язку, в тому числі і стільникової телефонії, буде використовувати в основному ці фільтри. Дана розробка становить собою електрично перестроюванні фільтри з поліпшеними характеристиками для перспективної зв'язної апаратури, вона направлена на розвиток нової елементної бази України в області радіоелектроніки.

Розробка технології та обладнання для біотехнологічного отримання нетрадиційних енергоносіїв

Рис 1. Установка для дослідження впливу гідродинамічних режимів та тепломасообміну на біосинтетичні властивості мікробного біоценозу продуцентів біогазу.

Розроблена технологія та експериментальне обладнання для реалізації процесів синтезу біогазу. Визначені раціональні параметри процесу за умов переробки відходів сільськогосподарського виробництва та комунальних підприємств. На основі проведених досліджень визначені гідродінамічні та тепло- і масообміні характеристики процесів біосинтезу, що відбуваються у анаеробному біореакторі з іммобілізованою на інертних носіях мікрофлорою.

Системні дослідження та застосування засобів діагностики для аналізу впливу вибухів на залізорудних кар’єрах Кривого Рогу на будівлі

Проведено аналіз сучасного стану програмних та технічних засобів оперативної діагностики напружено-деформованого стану будівельних об’єктів в складних інженерно- геологічних і сейсмічних умовах. Виконано теоретико-методологічне обґрунтування експериментальних методів комплексних геофізичних досліджень літодинамічних процесів земної поверхні, зокрема промислових вибухів на залізорудному кар’єрі “Південний гірничо- збагачувальний комбінат”. Розроблено правила, алгоритми та прикладну методику оперативної оцінки технічного стану об’єктів та споруд методом інтеграційної вібраційної діагностики.

Розробка та дослідження ефективної автономної сонячної водонагрівальної установки нового типу на основі теплових труб

Об’єктом розробки є автономна акумуляційна установка нового типу для нагріву побутової води за рахунок сонячної енергії, а предметом розробки - новий тип сонячного колектора на основі високоефективних теплопроводів – теплових труб.

Дослідження електро-магніто-механічних наносистем на основі антиферомагнітних матеріалів та мультифероїків

Вперше на основі загальних принципів магнітної динаміки та законів збереження доведена можливість передачі спінового крутильного моменту антиферомагнітним матеріалам. Розраховано спектри спінових збуджень та амплітудно-частотні характеристики різних магнітих систем зі складною структурою в присутності спін-поляризованого струму. Показано, що індукований спін-поляризованим струмом рух магнітних моментів призводить до виникнення макроскопічної намагніченості АФМ прошарку.

Сторінки