Теоретичні та експериментальні дослідження морфології та оптичних властивостей фотохімічно/термічно синтезованих нанорозмірних частинок з характерними спектрами поверхневого плазмонного резонансу

Науковий інтерес до нанорозмірних частинок (НЧ) благородних металів та утворених при їх осадженні розвинених металічних поверхонь зумовлений їхніми унікальними фізичними властивостями, зокрема підсиленням лінійних і нелінійних оптичних явищ в середовищах, що контактують з такими наноструктурами. Морфологічні характеристики НЧ визначають їх каталітичні, сенсорні, оптичні властивості.

Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт.

Розроблено нові принципи керування автоколивальними процесами на міжфазній поверхні провідник-електроліт за допомогою зовнішнього постійного магнітного поля. Отримано детальний опис автоколивальних явищ на міжфазній поверхні провідник-електроліт при накладанні постійного магнітного поля, яке є новим прикладом нелінійної самоорганізації в системі, що далека від термодинамічної рівноваги.

Створення архітектурної концепції та методів проектування мережевих процесорів з інтелектуальною обробкою даних.

Обґрунтована методологія створення методів синтезу конвеєрних обчислювальних систем (ОС) через відображення просторового графу синхронних потоків даних (ГСПД) у структуру ОС та її розклад. Розроблені методи забезпечують при заданому періоді виконання алгоритму міні­мізацію тривалості тактового інтервалу, кількості процесорних елементів, їх регістрів, мультиплексо­рів, міжз'єднань, об'єму пам'яті а також енергоспоживання.

Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій

Розроблено ряд підходів до створення моніторингових інформаційно-аналітичних систем для підтримки науково-освітньої діяльності. Запропоновано спосіб оцінки ефективності застосування інформаційно-аналітичних систем для розв'язання задач науки та освіти на основі використання просторової когнітивної моделі навчання

Дослідження актуальних проблем теорії випадкових процесів, математичного аналізу та крайових задач математичної фізики

Суть розробки полягає в: 1) узагальненні теорії функцій з правильною зміною та подальшому розвитку теорії псевдорегулярних функцій; 2) розвитку теорії функцій з невиродженими групами регулярних точок; 3) вивченні асимптотичної поведінки розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь; 4) вивченні асимптотичної поведінки оцінок функціональних параметрів випадкових процесів та систем Вольтерра; 5) дослідженні розподілів функціоналів випадкових процесів та полів, зокрема гауссівських; 6) побудові нових узагальнень гіпергеометричних функцій та дослідження їх властивостей; 7) побудові нових типи

Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі

В роботі створені принципово нові моделі та методи інтеграції інформаційних ресурсів та сервісів, а також організації їх взаємодії з використанням технології програмних агентів та мультиагентних систем в розподіленому гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі. Для цього замість централізованого підходу запропоновано використовувати розподілений підхід.

Інтенсифікація теплообміну при конденсації хладонів та їх сумішей всередині труб і каналів, включаючи міні- та мікроканали

Проведено експериментальне дослідження теплообміну при конденсації води, хладону R-141b і сумішей хладонів R-22 і R-407С в горизонтальній трубі з пасивними інтенсифікаторами теплообміну – дротяними кільцями і дротяною подовжньою рамкою при кільцевому, розшарованому і асиметричному перебігу фаз

Розробка та впровадження учбово-дослідної установки з виробництва дизельного біопалива

Виконана розробка технічної документації та виготовлена учбово- дослідна установка з виробництва біодизельного палива. Установку змонтовано на кафедрі відновлюваних джерел енергії НТУУ “КПІ” та підготовлено для учбового використання.

Запропоновано метод обчислення кількості біосировини, що може бути отримана для виробництва біозамінників бензину та дизпалива з нафти, який дозволяє вперше врахувати розподіл площ вирощування сільгоспкультур в залежності від сівозмін та вирішити проблему “продовольство або паливо”.

Розробка сучасної концепції, методологічних засад та заходів забезпечення сталого розвитку енергетики України

Здійснено подальший розвиток теоретичних основ інтегрованого ресурсного планування у вирішенні задач побудови гібридних систем енергопостачання, математичних моделей та методів прийняття рішень. Визначено критерії і основні стратегічні напрями реформування електроенергетичної галузі з урахуванням існуючої інфраструктури, інтеграції засобів розосередженої генерації до існуючих систем енергозабезпечення.

Алгебраїчно-ймовірнісні методи дослідження стійкості криптографічних алгоритмів і протоколів

Мета роботи полягає у розробці та удосконаленні алгебраїчно-ймовірнісних методів дослідження криптографічних перетворень, аналізу симетричних та асиметричних алгоритмів шифрування, способів автентифікації, криптографічних протоколів з урахуванням останніх досягнень криптології і застосування результатів для оцінки стійкості та ефективності сучасних криптосистем та криптографічних протоколів, удосконалення методів криптографічного захисту інформації.

Сторінки