Алгебраїчно-ймовірнісні методи дослідження стійкості криптографічних алгоритмів і протоколів

Мета роботи полягає у розробці та удосконаленні алгебраїчно-ймовірнісних методів дослідження криптографічних перетворень, аналізу симетричних та асиметричних алгоритмів шифрування, способів автентифікації, криптографічних протоколів з урахуванням останніх досягнень криптології і застосування результатів для оцінки стійкості та ефективності сучасних криптосистем та криптографічних протоколів, удосконалення методів криптографічного захисту інформації.

Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем

Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем

Розроблено низку математично обґрунтованих методів для розв’язання слабоструктурованих задач моделювання, прогнозування та класифікації на основі використання мереж Байєса із прихованими вершинами. Створена нова п’ятикрокова методика знаходження параметрів мережі Байєса з прихованими вершинами на основі алгоритму максимізації математичного очікування. Для визначення мір зв’язку між вершинами мереж Байєса запропоновано використати такі коефіцієнти: Пірсона; Чупрова; Крамера; лямбда Гудмана та значення взаємної інформації.

Розробка методів підвищення ефективності просторово-часової обробки телекомунікаційних сигналів на фоні перешкод

Запропоновано математичний апарат опису відліків адитивної суміші корисного сигналу, зовнішніх перешкод та внутрішніх шумів, які дискретизовані як у просторі, так й часі в каналах цифрової адаптивної антенної решітки, що базується на теоріях торцового та кронекерівського добутку матриць, на основі якого проведено статистичний синтез алгоритмів просторово-часової обробки сигналів для приймально-передавальних антенних систем з різною шириною характеристики спрямованості з використанням відомих критеріїв оптимальності при довільній формі хвильового фронту джерела радіовипромінювання для виріше

Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно- телекомунікаційному середовищі

Макет єдиного програмного та інформаційного середовища

Створено технологію доступу та управління інформаційними та програмними ресурсами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, що є основою програмних засобів проміжного шару для доступу та виконання розподілених програмних сервісів в мережах, які використовують технології як проводового так і безпроводового доступу.

Розробка інтегрованої технології системного проектування, управління безпекою і діагностування складних технічних об’єктів в умовах невизначеності та багатофакторних ризиків

Функціональна схема водопровідної глибинної системи водопостачання

Розроблено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій щодо забезпечення управління функціонуванням та моніторингу, оперативного діагностування, оцінювання та прогнозування ресурсів допустимого ризику прогнозуємої множини позаштатних, критичних, надзвичайних, аварійних та катастрофічних ситуацій у динаміці функціонування складних технічних систем (СТС) в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків.

Створення засобів проектування та технології виготовлення інтегральних мікросхем сегнетоелектричних запам’ятовуючих пристроїв

фрагмент топології макетного зразка чипа пам’яті

Розроблено нову дослідну технологію осадження субмікронних (20-100 нм) тонких сегнетоелектричних плівок (ТСП) для енергонезалежних акусто-сегнетоелектричних запам’ятовуючих елементів (ЗЕ). Удосконалено обладнання для осадження і травлення ТСП на кремнієвих підкладках з КМОН структурами, а також конструкцію катодного вузла з кільцевим та дисковим фрагментами мішені, що забезпечує рівномірність товщини та складу ТСП при їх осадженні методом іонноплазмового розпилення в реакторі магнетронного типу з замкнутим дрейфом електронів.

Дослідження теплорегулюючих характеристик систем на теплових трубах для космічного приладобудування

Тепловий макет електронного блоку наукової апаратури: а- блок з системої терморегулювання; б – система терморегулювання на основі теплової труби (окремо)

Теоретично обґрунтовано рівняння теплового балансу для системи «космічний апарат – прилад – система терморегулювання – космічне середовище» для термочутливого приладу з урахуванням теплопереносу, який реалізують теплові труби. На основі аналізу цих рівнянь для граничних умов експлуатації приладу запропоновано і експериментально перевірено нову теплову концепцію побудови ефективних систем терморегулювання електронних приладів з газорегульованими тепловими трубами.

Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів

Розроблено метод синтезу моделей GARCH (Generalizd Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) для прогнозування максимальних вибіркових умовних дисперсій вихідних координат багатовимірних гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією. Для досягнення оптимальної точності прогнозування розроблено алгоритм адаптивної настройки коефіцієнтів моделі GARCH.

Моделі прогнозування залишкового ресурсу і оцінки ризику пошкоджень електрообладнання електростанцій в умовах нечіткої інформації при збуреннях в електроенергетичній системі (ЕЕС)

Комплексне вирішення задач прогнозування залишкового ресурсу електрообладнання електростанцій і підсистем ЕЕС та оцінки ризику зниження надійності електропостачання при відмовах електрообладнання відбувається в умовах нечіткості, неповноти інформації та практичною відсутністю математичного опису процесів в електрообладнанні для визначення залишкового ресурсу. Тому для вирішення завдань роботи використані сучасні досягнення в області штучного інтелекту, зокрема експертні системи, центральним елементом яких є база знань та механізм нечіткого логічного висновку.

Створення та впровадження енергозберігаючих вибухових технологій і засобів ощадливого керованого розшарування породних масивів

Комплект гідроагрегатів для відділення монолітів з регульованою довжиною робочої зони

Виявлення закономірностей та розробка методичних засад і технічних засобів формування в породному масиві монощілин та площинних порушених зон вибухом системи подовжених зарядів обмежених розмірів, створення протифільтраційних та сейсмозахисних завіс, армуючих протизсувних геотехнічних споруд, компенсаційних щілин для захисту підземних виробок від гірських ударів та ліквідації зон концентрації напружень.

Сторінки