Розробка теоретичних основ побудови сенсорних мереж на основі сучасних інформаційних і нано-мікро технологій

Розроблені основи побудови мікросенсорних безпроводових мереж моніторингу зовнішнього середовища.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

Даний проект присвячений одному з актуальних напрямків розвитку приладобудування – підвищенню комплексної ефективності функціонування інфрачервоних (ІЧ) оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС).

Робота над проектом складалась з трьох взаємопов’язаних функціональних блоків:

-  математичне моделювання процесів перетворення інформації в ІЧ ОЕСС, пошук найважливіших ланок системи, дослідження поведінки інформаційної системи в різних умовах та за різних впливів;

Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій

Досліджені основні енергетичні характеристики плазмотронів на складних газових сумішах на основі повітря. Встановлені основні закономірності впливу зовнішніх електромагнітних полів на формування газопорошкових потоків у процесі плазмового нанесення покриття, що дозволяє цілеспрямовано керувати взаємним просторовим положенням газової та твердої фаз гетерогенного потоку, змінювати енергетичні умови нагрівання та прискорення дисперсної фази, впливати на структурні та фазові перетворення в матеріалі покриття, підвищувати ефективність процесу напилення.

Створення композиційних матеріалів з самофлюсівних сплавів і відхідних твердих сплавів та покриттів з них.

Суть проекту полягає в  розробці теоретичних та технологічних основ формування структури та властивостей композиційних матеріалів (КМ) та виробів і покриттів з них .

Дослідний зразок клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії.

Лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії (ФДТ) базується на вибірковій деструкції ракових клітин продуктами фотохімічних реакцій, які відбуваються в злоякісних новоутвореннях, що вибірково накопичили фотосенсибілізатор, при дозованому опромінюванні їх оптичним випромінюванням специфічної довжини хвилі.

Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стентів)

Розроблено високоефективну технологію виготовлення медичних ендопротезів (стентів) за допомогою сфокусованого лазерного випромінювання. Розроблена технологія дозволяє вирізати стенти з трубчатих заготівок (матеріал неіржавіюча сталь, нітінол та інші) з будь-якою складністю візерунка.

Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань

Cтворено нові методи і засоби виявлення і дослідження пізніх потенціалів передсердя і шлуночків серця людини на підставі технологій високого розрізнення аналізу даних медико-біологічних вимірювань, застосування яких призведе до підвищення достовірності діагностики стану серцево-судинної системи на ранніх стадіях захворювань.

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

Розроблено методологічний підхід до моделювання динамічних характеристик економічного виміру сталого розвитку для адміністративно-територіальних одиниць України.

Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва

Проведено оцінювання екологічної сталості й екологічної керованості регіонів України. Проведено дослідження екологічної складової регіонального сталого розвитку на основі компаративного аналізу регіонів України за інтегральним показником. Запропоновано індекс екологічної уразливості Причорномор’я і Приазов’я і проведено оцінювання екологічної уразливості приморських регіонів України. Запропоновано і апробовано проблемно-орієнтовану модель оцінювання впливу продукційної системи та методику розрахунку індексу шкідливості продукту.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

Встановлення основних закономірностей процесу утилізації токсичних металовмісних осадів коагуляційного водоочищення стічних вод, забруднених барвниками, поверхнево-активними речовинами та іншими органічними сполуками, шляхом кислотної та окисної обробки цих осадів зі знешкодженням токсичних полютантів з частковим або повним (в рециклі) поверненням коагуляційних реактантів у процес водоочищення. За результатами досліджень розроблено технологію ресурсозберігаючого очищення стічних вод та проведено дослідно-промислові випробування на реальних стічних водах .

Сторінки