Розробка і дослідження когенераційної установки „Водолій” при її роботі на комбінованому паливі.

Розробка газопаротурбінної установки „Водолій” (ГПТУ „Водолій”) та її теплової схеми, яка забезпечує її роботу на комбінованому паливі і створює умови та засоби перетворення її теплової енергії в механічну (електричну) роботу з одночасним частковим використанням теплоти на опалення і гаряче водопостачання

Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів.

Проведено  аналіз  результатів  робіт, які виконувались у різні роки щодо проблеми окислювання та самозаймання вугілля,  з метою уточнення програми стендових досліджень щодо самозапалювання вугілля газової групи на спроектованому та змонтованому стенді кафедри, який призначений для досліджень граничних умов самозапалення псевдозрідженої  вугільної суміші.

Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну

Досліджені конструкції сталевих труб плоско-овального профілю з неповним оребренням для використання в якості теплообмінних поверхнях. Такі поверхні мають декілька суттєвих переваг: матеріал – вуглецева сталь; виготовлення за дешевою технологією – контактне приварювання ребра до труби; покращена теплова ефективність в порівнянні зі сталевими трубами круглого профілю; аеродинамічний опір плоско-овальних труб з неповним оребренням на 40...50 % нижче ніж труб круглого профілю.

Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації.

Розвинуто теорію стійкості багатовимірних нелінійних систем з метою розробки нових методів синтезу керувань, які забезпечують декомпозицію вихідної структури на зв’язані підсистеми, структурні властивості яких гарантують композитній системі локальну експоненціальну стійкість, квазірозв’язання  процесів у підсистемах і асимптотичну лінеаризацію однієї з них.

Електронні процеси у пробійних електричних полях в політипах карбіду кремнію

В роботі з’ясовані технологічні, експлуатаційні та конструкційні умови, за яких на основі сплавної технології виготовлення p-n-переходів, на промислових кристалах карбіду кремнію можливо отримати світлодіоди, що працюють у режимі електричного пробою, які можливо використовувати у якості еталонів потужності та спектрального складу випромінювання на спектральний діапазон 250­-700 нм, а також у якості імпульсних випромінювачів з субнаносекундною швидкодією. Розроблено конструкції цих приладів, лабораторна технологія їх виготовлення, елементи метрологічного забезпечення.

Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку

Розроблено інформаційну платформу сценарного аналізу у вигляді математичного забезпечення вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів стратегічного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів.

Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.

Розроблено програмний комплекс розрахунку ймовірності безвідмовної роботи реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС) за допомогою статистичного експерименту з GL-моделями, що віддзеркалюють реагування ВБС на потік відмов її компонентів. Запропоновано нові математичні графо-логічні моделі (GL-моделі), що адекватно відображають реакцію ВБС на появу відмов, оптимізовані до використання у спеціалізованій системі. Розроблено методи та алгоритми прискореного формування моделі, здійснено прогнозування її складності на ранніх етапах проектування ВБС.

Створення литих бар’єрних оболонок для біметалевих і комбінованих балонів зберігання водню.

Аналіз сучасних конструкцій балонів виготовлених з аустенітних сталей вказує на те, що вони характеризуються недостатньою корозійною стійкістю в водневому середовищі, що призводить до виникнення «водневої деградації» стінок ємностей і значних втрат водню в навколишнє середовище. Існуючі технології виготовлення захисних бар’єрних оболонок, шляхом нанесення срібних, золотих і мідних покриттів на внутрішню стінку із нержавіючої сталі, дозволяють запобігти проникненню водню через стінки балонів і забезпечити надійність в процесі їх експлуатації.

Розробка математичних моделей вибору оптимальних режимів та перспективного розвитку системо утворюючих зв’язків енергосистем України

Суть розробки полягає у створенні специфічного математичного апарату, за допомогою якого можна здійснювати розв’язання задач оптимізації робочого режиму системоутворюючої мережі дальніх ліній електропередач надвисокої напруги з урахуванням рівномірного розподілу параметрів вздовж довжини таких ліній та оцінювання особливостей хвильових процесів при передаванні по них електричної енергії

Розвиток теорії проектування верстатів нових компоновок на базі системного аналізу та синтезу механізмів з паралельною структурою.

Діючий макет верстата для обробки полігональних отворів, побудований на модульному принцип

Запропонована концепція проектування і компоновок верстатів нового покоління, основні особливості якої наступні:

-  Генетичний підхід до класифікації, опису, еволюції розвитку і прогнозування верстатів як складних технічних систем природно-антропогеного походження.

-  Багаторівневий морфологічний підхід до побудови і синтезу складних технічних систем.

-  Застосування каркасних оболонкових конструкцій несучих систем.

-  Агрегатно-модульний принцип компоновок.

-  Використання перспективних інформаційних технологій і інтелектуальних комп’ютерних систем.

Сторінки