Термомолекулярна енергетика: дослідження термодинамічних функцій та природи гістерезиса в процесах «стиснення-розширення» звичайних і конфігураційних репульсивних клатратів.

У результаті виконання роботи отримано синтез уявлень про природу гістерезису в репульсивних клатратах з урахуванням теоретичних і експериментальних досліджень: співставлено експериментальні дані з гістерезису і теоретичні уявлення для процесів стиснення-розширення репульсивних клатратів. Напрацьовано рекомендації з вибору компонент репульсивних клатратів в залежності від їх функціонального призначення – акумулювання, дисипація або перетворення енергії.

Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом

Показано, що для оцінки металургійних властивостей флюсів при електродуговому зварюванні у більшості моделей обмежуються розглядом реакції шлак-метал, що суперечить фізичній моделі електродугового зварювання під флюсом. Існування газової фази, та її вплив на хімічні процеси на міжфазних поверхнях ігнорується.

Мікро- та наноструктурні процеси в поверхневих шарах конструкційних сплавів за умов високоенергетичної обробки.

Проведено комплекс експериментальних досліджень, результати яких дозволили встановити вплив режимів ультразвукової ударної обробки (УЗУО) на повітрі, в інертній атмосфері та середовищі рідкого азоту на мікротвердість, тонку мікроструктуру, фазовий та хімічний склад поверхневих шарів алюмінієвого сплаву Д16 та титанового сплаву ВТ6.

Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту.

Встановлено закономірності структурно-фазових перетворень при формуванні біосумісних захисних покриттів методами комплексної високоенергетичної обробки, що дозволяє свідомо керувати процесами їх створення, а також комплексом експлуатаційних властивостей. Важливою характеристикою біосумісних покриттів є їх міцний зв'язок з основою, що забезпечує довговічність існування імплантатів в організмі людини.

Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складнофасонних поверхонь

Досліджено і запропоновано фізичні принципи формування мікро- та наноструктурних станів в приповерхневих шарах, які полягають в наступному: суперпозиція (поєднання) процесів деформації тертям та деформації перемішуванням що забезпечує такі наперед задані особливі структурно-фазові неоднорідності (розподіли) по глибині покриття (наприклад, мікро- і наноструктурування приповерхневих шарів на глибинах міліметрового діапазону від поверхні виробів, що значно перевищує глибини мікро- та наноструктурування під дією лише тертя; формування приповерхневих шарів, які складаються з когезійно пов’язаних

Закономірності формування нанокрісталічної структури та механічних властивостей в сплавах заліза під час інтенсивної пластичної деформації.

Розроблено і науково обґрунтовано новий підхід до створення способу термомеханічній та термомеханікохімічній обробки для ефективного подрібнення зеренної структури сплавів заліза до нанорозмірів при високоенергетичних механічних діях на матеріал інтенсивною пластичною деформацією тертям (ІПДТ) в газових середовищах, що на відміну від існуючих способів поверхневої ІПД забезпечує формування широких областей диспергованої структури деформаційно-дифузійного походження.

Комплекс механічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію та особливості їх деформації та руйнування на нано- і мікрорівнях

Вперше в однакових умовах навантаження шляхом нано- та мікроіндентування встановлено відсутні до цього часу в довідковій літературі кількісні дані щодо комплексу механічних властивостей (модуль пружності, мікротвердість HV та нанотвердість Hh, характеристики пластичності dH »dA, границя плинності s0,2, в'язкість руйнування K1C) інтерметалідів на основі алюмінію конструкційного призначення та технологічного походження, особливостей їх деформації та руйнування.

Розробка наукових засад побудови джерел живлення мікроконтролерів для створення нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах.

В результаті проведення роботи виконано порівняльний аналіз існуючих систем захисту мікропроцесорних систем з метою виявлення їх недоліків та перспектив до покращення. Досліджено існуючі мікроконтролери на предмет захищеності від зчитування за струмом споживання, визначено реальну захищеність сучасних мікроконтролерів та запропонувано шляхи для збільшення їх захищеності. Розвинено алгоритм дискретного вейвлет-аналізу та спектрального аналізу в полярних координатах.

Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль.

Основною метою науково-дослідної роботи була розробка принципів побудови та методів реалізації мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль для забезпечення високошвидкісного доступу користувачів до ІР мереж передачі даних з гарантованим рівнем якості обслуговування.

Інтелектуальні радіомережі з самоорганізацією

Створено теоретичну базу для побудови телекомунікаційних радіомереж, які не використовують фіксованої інфраструктури та складаються зі стаціонарних і рухомих абонентів. Суть роботи полягає у використанні технологій обробки знань для інтелектуалізації процесів управління ресурсами радіомережі на різних рівнях моделі OSI, що забезпечить здатність радіомережі до самоорганізації, а також функціонування в умовах невизначеності.

Сторінки