Нові речовини і матеріали

Протикорозійний захист конструкційних сталей у воді з високим вмістом продуктів згорання газу та твердого палива в теплогенераторах

НДР спрямована на розвиток наукових положень та створення способів захисту від корозії сталевого обладнання та трубопроводів при виробництві і постачанні теплової енергії генераторами нового покоління з підвищеним ККД, які працюють на твердому паливі – вугіллі з прямим контактом димових газів з водою. Використання твердого палива зумовлює високу корозивність води через розчинення в ній агресивних димових газів.

Інформаційна система проектування кінцевих фрез

При існуючій великій кількості різних систем автоматичного проектування різального інструменту, жодна з них не відповідає вимогам САПР РІ і практично зводиться до систем, що забезпечують комп’ютерну графіку. Таким чином сучасні системи САПР РІ на ринку програмних продуктів практично відсутні. В той же час ефективність та надійність широкого впровадження автоматизованих систем виробництва можна значно підвищити за рахунок створення інструменту підвищеної працездатності, який би враховував особливості його як експлуатації, так і можливість його виготовлення.

Створення інформаційних технологій реалізації інтенсивного пластичного деформування матеріалів та поверхневого зміцнення при виготовленні деталей для забезпечення надійності та довговічності штампів

Створено інформаційні технології для визначення параметрів на стадії проектування технологій виготовлення виробів з забезпеченою надійністю та довговічністю методами холодного об’ємного та холодного листового штампування.

Розробка системи автоматизованого проектування технологічних операцій оброблення складних поверхонь на верстатах з ЧПК

Вперше розроблена концепція оптимального управління обробкою різанням на верстаті

Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначення

Розроблено нові підходи до визначення хімічного складу сплавів для виготовлення литих деталей із жаростійких та зносостійких сплавів на основі заліза. Визначено мікролегувальні та модифікувальні елементи, їх дію на властивості сплавів і оптимальні співвідношення для роботи литих деталей в екстремальних умовах. Розроблено методики визначення кінетики окиснення жаростійких сплавів в різних агресивних середовищах, їх окалиностійкості, термостійкості, ростостійкості та зносостійкості.

Система моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів магнітоанізотропним методом

Система моніторингу направлена на запобігання аварій на магістральних газопроводах, нафтопроводах, аміакопроводах та запобігання забруднення навколишнього середовища. Це досягається шляхом своєчасної зупинки трубопроводу та проведення ремонтних робіт при перевищенні експлуатаційних напружень допустимого рівня.

Створення на базі вейвлет-перетворень інформаційно-вимірювальної системи оцінки та захисту мовної інформації

Серед органів мовотворення людини одним з найбільш інформативних для задачі розпізнавання голосу є голосове джерело, плив якого на мовний сигнал характеризується частотою основного тону. Як свідчать досліди, слухова система людини використовує частоту основного тону для розпізнавання голосу з високою достовірністю, але чутлива до низькочастотних шумів, тому виникла ідея використати в якості додаткових ознак спектральні характеристики на відрізках мовного сигналу де спостерігаються екстремуми кореляційної функції частоти основного тону.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур

Використовуючи аналітичні вирази для часів релаксації імпульсу і енергії при різних механізмах розсіяння, зроблені оцінки динамічних властивостей тринітридних сполук (InN, GaN, AlN) у сильних електричних полях. Розраховані поле-температурні залежності, функції заселеності долин і поле- швидкісні характеристики в сильному полі для нітридів з різними модифікаціями кристалічної решітки (кубічної та гексагональної).

Розроблення методів структурної оптимізації тонкостінних аерокосмічних конструкцій

Конструкції з тонкостінних металевих труб мають все більше поширення в конструкціях сучасних легких літальних апаратів, як пілотованих так і безпілотних завдяки своїй винятковій технологічності, міцності та високому ресурсу. Водночас, масова ефективність конструкцій з тонкостінних металевих труб залишається відносно низькою в порівнянні з традиційними авіаційними конструкціями.

Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів

Розроблено інтегровану систему, що використовує сучасні інформаційні технології при розв’язанні задач технологічної підготовки виробництва. Для її реалізації на системному рівні запропоновано нові підходи до використання технологічної інформації, які полягають в виборі таких методів моделювання та оптимізації, що дають можливість з найбільшою ефективністю розв’язати будь-яку технологічну задачу, скоротити строки технологічної підготовки виробництва та підвищити її якість.

Сторінки