Нові речовини і матеріали

Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

Розроблено математичні моделі процесів змішування при неізотермічної течії розплавів полімерних композицій в змішувальних каналах статичного та динамічного типів з урахуванням зміни їх реологічних властивостей від деформаційно-температурного режиму. Розроблено методику та проведено чисельні розрахунки процесів змішування розплавів полімерів з іншими компонентами в змішувальних каналах базових конфігурацій екструзійного та литтєвого обладнання.

Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва.

Відпрацьовано способи реалізації використання цінної вторинної сировини – шламових відходів інструментального виробництва - сталей Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 для виготовлення ефективних композиційних підшипників ковзання високотемпературного призначення. Розроблені нові ресурсозберігаючі технології синтезу та прецизійної механічної обробки підшипникових композитів з нових матеріалів, що базуються на використанні методів порошкової металургії та наступної фінішної обробки.

Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Отримання різних покриттів електронно-променевим випаровуванням у вакуумі є одним із найбільш поширених методів. Проте використання стаціонарного нагрівання при випаровуванні утруднює отримання покриттів із багатокомпонентних матеріалів, а також хімічних сполук, випаровування яких при високих температурах супроводжується термічною дисоціацією.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

Даний проект присвячений одному з актуальних напрямків розвитку приладобудування – підвищенню комплексної ефективності функціонування інфрачервоних (ІЧ) оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС).

Робота над проектом складалась з трьох взаємопов’язаних функціональних блоків:

-  математичне моделювання процесів перетворення інформації в ІЧ ОЕСС, пошук найважливіших ланок системи, дослідження поведінки інформаційної системи в різних умовах та за різних впливів;

Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій

Досліджені основні енергетичні характеристики плазмотронів на складних газових сумішах на основі повітря. Встановлені основні закономірності впливу зовнішніх електромагнітних полів на формування газопорошкових потоків у процесі плазмового нанесення покриття, що дозволяє цілеспрямовано керувати взаємним просторовим положенням газової та твердої фаз гетерогенного потоку, змінювати енергетичні умови нагрівання та прискорення дисперсної фази, впливати на структурні та фазові перетворення в матеріалі покриття, підвищувати ефективність процесу напилення.

Створення композиційних матеріалів з самофлюсівних сплавів і відхідних твердих сплавів та покриттів з них.

Суть проекту полягає в  розробці теоретичних та технологічних основ формування структури та властивостей композиційних матеріалів (КМ) та виробів і покриттів з них .

Розробка принципів побудови математичних моделей та методик проектування виконавчих пристроїв і систем мехатроніки

Розроблено нову ультразвукову кавітаційну технологію гідролізу-екстрагування

Створення електромагнiтних наноприладів діагностування точності технологічної системи виготовлення прецизійних деталей приладів

Створено математичні моделі похибки позиціювання у робочому просторі технологічного обладнання. Наразі встановлено, що просторова похибка позиціювання різального інструмента і деталі є залежною від місця розташування відносно системи координат. Як наслідок, це суттєво впливає на технологічні параметри процесу обробки металів, а також на точність виготовлення деталей надточних приладів.

Розробка вимірювальних перетворювачів витрати природного газу з використанням комп’ютерних технологій параметричного моделювання

Робота спрямована на розв’язання задач розроблення сучасних вимірювальних перетворювачів витрат природного газу (ВПВПГ) для: вимірювання витрати та кількості природного газу в системах технологічної підготовки та транспортування природного газу; вимірювання витрати природного газу в комунальному господарстві з метою комерційного його обліку при визначенні величин відшкодувань за надання відповідних послуг; вимірювання витрати природного газу при технічному обліку в технологічному процесі відповідних виробництв.

Сторінки