Методи оцінки та забезпечення необхідного рівня технічної безпеки роботи спеціалізованих багатопроцесорних систем управління

Метою роботи є розробка методів та засобів визначення ймовірності переходу реконфігуровної багатопроцесорної системи (БС) управління складним об’єктом у небезпечний стан та підвищення вірогідності результатів роботи системи. Під час експлуатації помірі виходу з ладу процесорів БС може перейти у небезпечний стан ( стан, коли не може бути реалізована хоч би одна з функцій управління, без якої об’єкт управління переходить у небезпечний стан).

Дослідження асимптотичних властивостей псевдорегулярних функцій та узагальнених процесів відновлення

нова статистична оцінка

Суть науково-технічної розробки полягає в дослідженні асимптотичної поведінки псевдорегулярних функцій та їхніх аналогів у стохастичному аналізі – узагальнених процесів відновлення, а також застосуванні отриманих результатів до теорії випадкових процесів, статистики випадкових процесів, математичного аналізу та математичної фізики.

В роботі:

Формування градієнтних станів в наношарових металевих плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні

Встановлено закономірності енергетично індукованих дифузійних структурно-фазових перетворень в плівкових функціонально-градієнтних плоскошарових матеріалах з суттєво відмінними термодинамічними та кристалохімічними властивостями шарів металів (V-Ag, Pd-Ho, Ni-Cu-Cr, та ін.).
Для досліджених нанотовщинних плоскошарових матеріалів встановлено ефект «дифузійного насосу»: при енергетичному впливі в аргон-, азот-, киснево-, воднево-вмісних атмосферах та в вакуумі 10-3 Па, 10-7 Па фізико-хімічні процеси на зовнішній поверхні термодинамічно визначають дифузійне фазоутворення в об’ємі.

Процеси генерації пари новітніх теплоносіїв в замкнених мініатюрних випарно-конденсаційних системах космічного призначення

Вперше проведено комплексне дослідження процесів теплообміну в стислих умовах в випарно-конденсаційних системах. Розроблено та представлено фізичну модель процесу кипіння на пористих поверхнях в умовах обмеженого простору. Отримано залежності для розрахунку інтенсивності тепловіддачі в таких умовах, що необхідно для створення мініатюрних систем охолодження мікросхем та потужних процесорів електронного обладнання. Розкрито механізм пульсаційних явищ в мініатюрних термосифонах і отримано залежності, що дозволяють розраховувати амплітуду і період пульсацій температури в зоні нагріву.

Фізико-хімічні основи зміцнення поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковою ударною обробкою за кріогенних температур

Схема УЗУО

Одержані принципово нові наукові знання щодо фізико-матеріалознавчих основ та закономірностей зміцнення поверхневих шарів легких конструкційних сплавів шляхом ультразвукової ударної обробки (УЗУО) за кріогенних температур. Ці закономірності обумовлюються пригніченням процесів динамічного повернення та динамічної рекристалізації, а також ефекту анігіляції дислокацій під дією фактору глибокого охолодження. Доведено можливість формування нітридних сполук в приповерхневих шарах за рахунок явища механодинамічної дифузії атомів азоту із зовнішнього середовища в процесі кріодеформації.

Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів

Розроблено новітню модель інформаційних перетворень при дистанційних спостереженнях з борта авіаційного або космічного апарату з використанням тепловізійної оптико-електронної системи спостереження. Ця модель враховує характеристики фонів, цілей, оптичної системи та матричного приймача випромінювання, що дозволяє досліджувати шляхи покращення технічних характеристик основних блоків системи.

Закономірності впливу квазігідростатичного стиску на структуру та механічні властивості кристалічних металоподібних речовин та квазікристалічних металевих матеріалів

Вперше розвинуто фізичні уявлення і теоретичні положення щодо закономірностей впливу квазігідростатичного стиску, як найбільш жорстких умов деформації, на склад, фазові перетворення, структуру, властивості міцності та пластичності кристалічних металоподібних та квазікристалічних металевих фаз, включаючи висоководневий гідрид титану та композиційний сплав алюмінію системи Al Fe Cr з дрібнодисперсними частинками квазікристалічних фаз.

Теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом та використання їх для моніторингу біотелеметричних показників людини в надзвичайних ситуаціях

Дослідження спрямоване на вирішення проблеми створення нових методів цифрової обробки інформації в реальному часі, передавання сигналів в умовах завад, застосування онтологічних систем прийняття рішень для скорочення часу визначення критичного стану людини і надання невідкладної допомоги.

Розробка широкосмугового акустичного вушного ехо-спектрометра та нової ефективної програми універсального аудіологічного скринінгу новонароджених

Розроблено експериментальний зразок нового приладу для об’єктивної діагностики слуху людини - широкосмуговий акустичний вушний ехо-спектрометр.

Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками

Типова структура системи векторного керування

Розвинуто і узагальнено теорію аналізу та синтезу адаптивних електромеханічних систем з векторно-керованими електромеханічними перетворювачами змінного струму, використання якої дозволяє синтезувати системи автоматичного керування з властивостями робастності до зміни параметрів електромеханічних об’єктів, завдяки чому досягається підвищення їх динамічних та енергетичних показників. Розроблено методи робастного адаптивного оцінювання невимірюваних координат та ідентифікації невідомих параметрів електромеханічних перетворювачів.

Сторінки