Інформаційні та комунікаційні технології

Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень

Основні наукові результати включають теоретичні результати, пов’язані з розробкою методології побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішення.

Запропонована методологія основана на розробці та використанні наступних структур методів та алгоритмів:

Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)

Уперше створено комплекс методик як для оцінювання стану управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств машинобудівної галузі, так і готовності промислового підприємства до інновацій. Ці методики надають комплексне, структурне бачення проблемам інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств за умов досить нестабільного економічного та інвестиційного середовища.

Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

Перетворювачі електричної енергії з відновлюваних джерел енергії передбачають проміжне перетворення на більш високу частоту з оберненим перетворенням в постійну напругу або напругу заданої частоти більш високої якості. Досягнення максимального коефіцієнту корисної дії (ККД), мінімізація ваги, габаритів та вартості неможливо без вимірювання електричних параметрів складових перетворювачів, серед яких найважливішим є активна потужність.

Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-діагностичних комплексів роторних систем

Розроблено дворівневу систему контролю вібрації складних роторних систем (авіаційних двигунів) на стаціонарних та нестаціонарних режимах експлуатації. Перший рівень системи забезпечує поточний контроль значення вібраційної швидкості на роторних гармоніках двигуна та їх нормування. Другий рівень призначений для виявлення початкових пошкоджень та дефектів докритичних розмірів роторних елементів за умови «нормальної» вібрації на основі комплексного застосування сучасних цифрових методів обробки сигналів.

Розробка інтегрованих технологічних систем на основі сучасних інформаційних технологій та автоматичних систем керування якістю виготовлення виробів

Розроблення інформаційно-параметричної моделі процесу токарної обробки і визначення його основних параметрів, які визначають його нормальну роботу і тісно пов’язані з якістю обробки, дозволили створити математичну модель процесу різання та динамічних явищ, що виникають в ньому. На цій основі визначено основні характеристики стійкості процесу точіння і перелік параметрів, які при своєму неминучому зростанні ведуть до втрати динамічної стійкості обробляючої системи, верстату і якості виробів.

Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення

Розроблено нову методику комплексного оцінювання всіх складових витрат на виготовлення виробу, включаючи витрати на матеріал і виготовлення заготовки, на операції механічного оброблення й контролю, на операції складання, а також цілеспрямованого перепроектування виробу з метою зменшення витрат на його виготовлення за умов збереження функціональних та експлуатаційних властивостей виробів машино- та приладобудування.

Розробка методів дослідження для визначення нвч характеристик новітніх ізотропних й анізотропних діелектричних матеріалів та нанорозмірних плівок

Основна увага приділена дослідженню монокристалів призначених для використання в якості підкладок для вирощування на них напружених монокристалічних нанорозмірних плівок.

Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігоні

Суть полягає в розробці пасивної багатофункціональної вимірювальної системи на основі векторно-фазових методів прийому та обробки гідроакустичних сигналів, що дозволяє випередити за тактико-технічними характеристиками найкращі морські охоронні системи та вимірювальне апаратне обладнання для дослідницьких полігонів. Розроблена вимірювальна система призначена для застосування в морських охоронних системах та вимірювальних полігонах, призначених для дослідження полів шумовипромінювання морських об’єктів.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів

Проведено дослідження наноматеріалів і прогнозування можливостей тринітридів щодо їх використання для створення надшвидкодіючих і надвисокочастотних компонентів мікро- і наноелектроніки. Виконананий аналіз динамічних та високочастотних властивостей тринітридів показав можливість їх використання для створення приладів на частоти до сотень гігагерц та формування пікосекундних імпульсів.

Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів

Твердотільні фільтри з електричною настройкою частоти є ключовими елементами різних багаточастотних систем зв'язку, що мають підвищену завадостійкість і надійність. Вважається, що значна частина перспективних систем зв'язку, в тому числі і стільникової телефонії, буде використовувати в основному ці фільтри. Дана розробка становить собою електрично перестроювані фільтри з поліпшеними характеристиками для перспективної зв'язної апаратури, вона направлена на розвиток нової елементної бази України в області радіоелектроніки.

Сторінки