Інформаційні та комунікаційні технології

Розробка архітектури та технології обробки корпоративних розподілених джерел даних у середовищі Cloud Computing на основі метамоделей з їх динамічною інтерпретацією

Розроблено нову Cloud - технологію та відповідну архітектуру «ферми серверів» для ETL – процесів обробки, а також основні компоненти (машина станів та брокер обробки запитів і трансляції подій) системи обробки корпоративних розподілених джерел даних та Web - сервісів підвищеної якості у гетерогенному середовищі Cloud Computing на основі метаданих та засобів ідентифікації об'єктів у «хмарній» архітектурі.

Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет

Підходи до розробки розподілених систем на базі сервіс-орієнтованої архітектури сьогодні вважаються перспективними з ряду причин. Основна перевага СОА полягає в тому, що така архітектура дозволяє будувати слабкозв’язані програми. При цьому СОА ґрунтується на добре прописаних стандартах. Ключовим поняттям СОА є сервіс. Їх використання спрощує роботу розробникам та пришвидшує її, адже дозволяє не починати роботу з нуля, а створювати нові програми, використовуючи вже готові служби.

Високоефективні пристрої обробки сигналів на основі двофазних кристалоподібних структур

Пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур є новітньою елементною базою інформаційних та телекомунікаційних систем. Для підвищення ефективності мікросмужкових пристроїв обробки сигналів НВЧ діапазону запропоновано і розроблено двофазні кристалоподібні структури, що забезпечують збільшення розв’язки сигналів у смугах пропускання і подавлення до 60 дБ та зменшення розмірів пристроїв у 2…4 рази за рахунок суттєвого збільшення локалізації електромагнітного поля кристалоподібними мікросмужковими структурами у порівнянні з традиційними.

Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

Створено інструментарій для побудови багатокомпонентних моделей комплексного оцінювання процесів сталого розвитку. Інструментарій розроблено як компонент системи інтелектуальної обробки даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку та взаємодіє з іншими компонентами інформаційно-аналітичної системи Світового центру даних. Реалізовано інтерфейс користувача на базі тонкого клієнта, що забезпечує функції графічної інтерактивної побудови моделей та візуалізацію розподіленої мультидисциплінарної інформації і надання інструментальних засобів для її аналізу.

Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних

Розроблено новий узагальнений метод ущільнення алфавітно-цифрових даних при їх поданні у графічно-кодованій формі, який порівняно з відомими статистичними методами для повідомлення обсягом до 2 тис. символів забезпечує зростання ступеня ущільнення даних на 12-20%. Розроблено новий метод підвищення надійності зберігання та зчитування графічно-кодованих даних, що ґрунтується на застосуванні коректувального коду Ріда-Соломона, який дозволяє на порядок знизити обчислювальну складність процесу декодування зчитуваної інформації.

Системна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних систем

Розроблено уніфіковану мета-модель системної інженерії систем управлiння фiнансово-iнвестицiйною дiяльнiстю, що базується на теорії діяльності О.М. Лєонтьєва та на розширенiй моделi Ерiксона–Пенкера, модифiкованій для врахування специфiки сутностей системи управлiння фiнансово-iнвестицiйною дiяльнiстю та вiдношень мiж ними. Розроблено уніфіковану модель системи портфельного iнвестування, що складається з чотирьох представлень: структурного, динамiчного та представлень використання i налаштування.

LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу

Запропоновано підхід до організації систем збору та обробки експериментальних даних для віддаленого спостереження стану технічних об’єктів як гетерогенних мереж вимірювальних мікроконтролерних Ethernet-модулів з підтримкою на міжмодульному рівні відкритого стандарту LXI. Вимірювальний LXI-модуль побудовано як мережу інформаційних блоків одержання даних. Для сполучення інформаційних блоків між собою використано мікроконтролерну реалізацію різнорідних технологій промислових мереж SPI, I2C, 1-Wire, LPC, RS-485.

Розробка потужного параметричного випромінювача звуку для створення локального акустичного поля високої інтенсивності

Потужний параметричний випромінювач звуку (ППВЗ) мобільного типу, що створює звукове поле високої інтенсивності на заданій відстані і у вузькому секторі кутів та технологія формування акустичного поля шляхом використання багатоелементних фазованих антенних решіток. Розроблено ефективні ультразвукові перетворювачі вигинистого та електростатичного типів, які можуть бути базою для створення багатоелементної потужної ФАР. Отримано акустичний тиск від 1-го випромінювача (125 – 135) дБ на відстані 1 м, чого цілком достатньо для створення багатоелементної ФАР.

Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень

Основні наукові результати включають теоретичні результати, пов’язані з розробкою методології побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішення.

Запропонована методологія основана на розробці та використанні наступних структур методів та алгоритмів:

Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)

Уперше створено комплекс методик як для оцінювання стану управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств машинобудівної галузі, так і готовності промислового підприємства до інновацій. Ці методики надають комплексне, структурне бачення проблемам інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств за умов досить нестабільного економічного та інвестиційного середовища.

Сторінки